Bolig er viktig. Det fordi alle har et behov for et sted å bo. I Gjøvik har vi de siste to-tre årene hatt noen mørke skyer hengende over oss. Det skyldes ikke bare koronaens konsekvenser, men vi ser det ikke minst på folketallet. Ved inngangen til andre kvartal i år var vi 30 409 personer. Vi er med andre ord tilbake på det nivået vi var i 2017.

Hva har skjedd? Jo, vi har sett en vridning over tid, der småbarnsfamilier og folk i etableringsfasen velger andre områder enn Gjøvik å bosette seg i. De mange leilighetsprosjektene i byen har ikke vært forlokkende nok for denne gruppen, eller de har vært for dyre. Det har imidlertid vært en vekst i antall bosatte i sentrum, men det er de eldste aldersgruppene som har bosatt seg.

Boligmarkedet har i dag et prisnivå og en fordeling av boligtyper som gjør at unge og førstegangsetablerere ser det som vanskelig eller utfordrende å kjøpe seg inn. Barnefamilier søker boliger og bomiljøer som er attraktive – med trygge og gode oppvekstsvilkår. De etablerer seg der de finner en bolig til rett pris.

Derfor er det på tide å ta nye grep i tomtepolitikken i Gjøvik. Vi må gjenreise vår sosiale bolig- og tomtepolitikk ved å engasjere oss mer aktivt i kommunens boligutvikling. For en tid siden vedtok kommunestyret en boligstrategisk plan for kommunen. Den skal fortsatt legges til grunn i det videre arbeidet for raskt å kunne imøtekomme økt boligetterspørsel.

Fra vår side i Gjøvik-politikken ønsker vi å utvikle og tilby byggeklare boligtomter overfor unge familier i etableringsfasen. Tomtene må være i et prisleie som nyetablerte og barnefamilier har råd til. Gjøvik kommune skal også ta i bruk hele kommunen, tilby tomter i både sentrale og desentrale strøk i kommunen, og vi vil prioritere tilrettelegging av boligtomter i nærheten av skoler og barnehager.

Vi skal følge opp boligpolitikken vår. Gjennom føringer for utbygging av boliger på kommunal grunn kan vi vedta at en viss andel av boligene skal være rimelige og forbeholdes førstegangskjøpere. Vi kan også bygge boliger for førstegangskjøpere med gunstige lånebetingelser og med klausul om tilbakebetaling av denne støtten ved videresalg.

Kommunen har ikke hatt noe apparat for å ta hånd om dette. Det gjør vi noe med nå. Vi oppretter nå et kommunalt tomteutviklingsselskap, Gjøvik tomteselskap AS, som på vegne av kommunen skal jobbe med tilrettelegging og salg av kommunale bolig- og fritidsboligtomter. Selskapet vil være et søsterselskap av Industribygg i oppstartsfasen – før det blir et selvstendig selskap som kan jobbe med utvikling i hele kommunen.

Fra starten av vil selskapet ha med seg kommunale tomter ved Stensjordet, Østby nedre, Løkken og Frusethenga som «startkapital». Det vurderes også om selskapet skal ta hånd om markedsføring og salg av byggeklare tomter i Sagstugrenda fra neste år. Målet vårt er at selskapet skal være i operativ drift fra 1. mai 2021.

Gjøvik kommune har i dag tomtereserver som vi ikke har vært flinke til å markedsføre. Ved å tilføre dette selskapet tomter vi i dag eier, kan vi gjøre noe med det. Vi stiller til rådighet tomter, som selskapet får i oppdrag å utvikle. Selskapet skal være et lettvint selskap å forholde seg til, med en liten organisasjon som sørger for at tomte- og opparbeidelseskostnadene holdes lavest mulig. Gjøvik tomteselskap kan også kjøpe opp nye boligtomter og legge til rette for utbygging.

Vi har ikke prøvd dette før i boligpolitikken, men det er på tide med en ny tomtepolitikk for en ny tid i Gjøvik – og den starter vi nå.