I kronikk publisert 22. februar går framstående representanter for NHO og Norsk Industri sterkt inn for prioritering av Rv. 4 i Nasjonal Transportplan. Blir dette prioritering foran omstridt ny E6 forbi Lillehammer? Blir dette prioritering også foran ny bru over Mjøsa?

Undertegnede har hevdet – og mener fortsatt – at ny bru over Mjøsa bør bygges med jernbanespor inne i bærekonstruksjon under bred kjørebane for ny E6, så Gjøvikbanen kan forlenges og kobles sammen med Dovrebanen ved Moelv stasjon.

Det vil vel ta noe tid å planlegge slik bru, ut fra Skulhusodden og inn til sørsiden av Brennerivika ved Moelv: Så stor planendring vil vel forsinke E6-utbyggingen; men i den tiden må tilgjengelige ressurser kunne brukes til «helhetlig utbygging av Rv. 4 til fullgod vei», som kronikkforfatterne og temmelig mange andre ønsker.

Realiseringen av InterCity-prosjektet langs østsiden av Mjøsa går tregt – særlig gjennom byen Hamar, og kan «gå i stå» når den når fram til Brumunddal. Da har det mye for seg å forlenge Gjøvikbanen til Moelv, så del av togtrafikken mellom Lillehammer og Oslo kan gå via Gjøvik i stedet for via Hamar.

Det er en grense for hvor mye som kan og bør investeres i hoved-jernbane og hovedvei langt nordover på Østlandet: Med kombinert bru over Mjøsa, blir forlengelse av Gjøvik-banen til Moelv neppe så dyrt som dobbeltspor fra Brumunddal til Moelv, og bør vurderes som alternativ til det.

Det er ikke Mjøsbrua som er «flaskehals» for biltrafikken på E6, men rundkjøringskrysset på vestsiden av den. Derfor bør nok det krysset utvides med flere kjørefelt for bedre avvikling av trafikken, i de årene som vil gå før ny bru ut fra Skulhusodden kan tas i bruk.