Med en fersk intensjonserklæring fra sykehusdirektøren signaliseres det videre satsing på tilbudet av lokale spesialisthelsetjenester på Hadeland, som et samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og kommunene Lunner og Gran.

Sykehuset Innlandet har over tid utviklet sitt tilbud av spesialisthelsetjenester på Hadeland, slik at tjenester vi tidligere måtte reise til sykehuset for å få utført nå kan skje lokalt. Sykehuset Innlandet har som mål å videreutvikle dette tilbudet, og dette sees i sammenheng med øvrig utvikling av sykehusene i Innlandet og etablering av nytt hovedsykehus på Moelv.

Helseministeren vedtok i juni i 2021 å gå for planlegging av et nytt hovedsykehus for Innlandet ved Moelv, ut fra likelydende vedtak i fra Sykehuset Innlandet og styret i Helse Sør-Øst. I dette hovedalternativet inngår Lokalmedisinsk senter (LMS) på Hadeland. Samtidig informerte helseministeren om at det skulle utredes et 0+-alternativ, for å ha et referansegrunnlag. Dette referansealternativet innebærer et nytt lokalsykehus på Hamar, som erstatning for dagens sykehus der. 0+ er derfor ikke et alternativ med et hovedsykehus.

Referansealternativet bygger på en videreføring av funksjonsfordeling mellom de øvrige sykehusene og desentraliserte spesialisthelsetjenester på Hadeland, men da uten de tilleggsfunksjoner som kjennetegner et lokalmedisinsk senter. Hovedforskjellen er at et lokalmedisinsk senter inneholder flere behandlingstilbud, i tillegg til undersøkelser. Et viktig mål med et nytt hovedsykehus har vært å kunne behandle hele mennesket på ett sted, og slik at du ikke risikerer å måtte sendes mellom flere sykehus for å få utført ulike tjenester.

I tillegg har Sykehuset Innlandet mål om å at folk skal få mest mulig hjelp nær der de bor.

Selv om det er tendenser til omkamp fra enkelte Hedmark-kommuner for å få et nytt sykehus til Hamar, regnes det som lite sannsynlig at disse kreftene vinner fram når endelig avgjørelse tas av Stortinget i august 2022. 31 av 42 kommuner i helseregionen, samt fylkeskommunen, støtter et nytt hovedsykehus i Moelv.

Sykehuset Innlandet sitt hovedmål er etablering av et fullverdig Lokalmedisinsk senter på Hadeland. Men uansett ønsker de nå å starte en felles prosjektering for å kunne samle desentraliserte spesialisthelsetjenester i samme bygg som et nytt sykehjem på Sagatangen. For å unngå å måtte vente til endelig avklaring av sykehusmodell i august, har Sykehuset Innlandet nå signert og sendt oss en intensjonserklæring som tilsier felles prosjektering og samlokalisering av nytt sykehjem og spesialisthelsetjenester fra sykehuset på Sagatangen.

Enten som et spesialisthelsesenter eller som et lokalmedisinsk senter. Antall kvadratmeter sykehuset ønsker, 1.250, er satt likt i begge alternativene. Dette er en sentral avklaring for framdriften i vårt nye helse- og omsorgssenter.