(GD) Som GD erfarte tidligere mandag gis Nye Veier tillatelse til å bygge ny, firefelts E6 på bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune.

Det ble klart da Statsforvalteren mandag ettermiddag kom med klarsignalet utbyggeren Nye Veier trenger for å bygge gjennom det vernede området. Nye Veier leverte dispensasjonssøknaden i desember 2021.

«Forutsatt at vilkårene som settes for å gi dispensasjon, innfris, er det mulig å ta vare på viktige verneinteresser og samtidig innfri Stortingets veivedtak for strekningen, som også er en vesentlig samfunnsinteresse,» konkluderer Statsforvalteren.

Statsforvalteren mener at tiltaket er en vesentlig samfunnsinteresse, som oppfyller Stortingets vedtak om vegstandard for denne strekningen. Vurderingen er at denne interessen kan ivaretas samtidig med verneinteressene.

– Den beste traseen

«Slik premissene er for prosjektet med firefelts veg dimensjonert for hastighet 110 km/t, finnes det ingen traseer med mindre skadevirkninger for verneverdiene utenfor eller i naturreservatet», skriver Statsforvalteren på sin internettside.

Konklusjonen er at dette er den beste traseen og at det ikke foreligger bedre alternativer.

Vern av et annet område skal sikre at naturverdier tilsvarende de som går tapt, tas vare på, fastslår Statsforvalteren og peker på at det er slått fast at det er mulig å beskytte tilsvarende naturverdier som blir berørt av ny veg gjennom Lågendeltaet med vern av Rykkhustjønnin i Sør-Fron kommune.

Konklusjonen blir at det i denne saken er mulig å ivareta både naturverdiene innenfor det samlede nettverket av våtmarker som Lågendeltaet er en del av, og fremføring av ny E6 gjennom Lillehammer.

Den største negative innvirkningen på naturreservatet med ny E6 er barriere- og fragmenteringseffekter for fugl, presiserer Statsforvalteren.

«Fjerning av luftspennene i samme korridor er et sentralt avbøtende tiltak ved valg av traseen over Lågen og Våløya, og som er svært ønskelig å få gjennomført», skriver Statsforvalteren på sin internettside.

Viktig med fortsatt beskyttelse som naturreservat

Statsforvalteren presiserer at det fortsatt er viktig at området har beskyttelse som naturreservat, og at både vegen og høyspentledningene er underlagt verneforskriften.

Vedtaket kan påklages. Det er Miljødirektoratet som er klageinstans hvis ikke Klima- og miljødepartementet ber om å behandle saken.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, har allerede varslet at de vil klage inn en positiv avgjørelse for E6-bygging gjennom naturreservatet inn for departementet.