Foreldre, besteforeldre, barn, ansatte og tidligere ansatte ved Kråkjordet barnehage har møtt opp og demonstrert utenfor rådhuset. De har engasjert seg i avisa med leserinnlegg og møtt opp mannsterke på ekstraordinært foreldremøte i barnehagen. Dette for å ivareta barnets beste – å hindre at de blir fratatt tryggheten ved å ha nær kontakt med en voksen de har lært å stole på, gitt- og fått tillit av. Bidra til at de ikke må begynne på nytt i en annen barnehage med folk de ikke kjenner.

Barnehagen er mer enn et oppbevaringssted og derfor skal vi stille krav til det som skjer i barnehagen. Kvalitet i barnehagen bør handle om alt fra rom, atmosfære, trygge voksne, lek, og ikke minst det enkelte barns opplevelse av å ha det bra. Dette gir et godt læringsmiljø som vil bety mye for barnets utvikling og vil kunne spare det offentlige for store framtidige utgifter.

Administrasjonen i Gjøvik kommune begrunner sammenslåingen av Kråkjordet og Lissomskogen barnehage med at det trengs færre plasser på grunn av mindre årskull. Altså skal det spares penger ved å samle flere unger under samme tak og samtidig spare lønnsutgifter ved å ha færre ansatte.

Vi etterlyser hvilke pedagogiske begrunnelser administrasjonen har lagt til grunn for sammenslåingen og endret driftsform? Er det vurdert hvilke konsekvenser det vil få for barna på lengre sikt? Vi kan ikke se at det i saksframstillingen er tatt hensyn til barnas beste ved forslaget til hvordan barnehagene innen kommunen skal dimensjoneres. Det kan virke som en slik sammenslåing først og fremst er tilpasset myndighetene, arbeidsmarkedet og økonomien i kommunen. Kråkjordet er en barnehage som har lange ventelister, godt etablert personale og rykte på seg for å være en av byens beste -for barnets beste!

I et forskningsprosjekt i regi av Kunnskapsdepartementet, der formålet var å se på «Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet» gis en anbefaling om at man bør satse sterkere på mellomstore barnehager, forsiktig anslått til rundt 60 barn. Slike barnehager kommer i det store og det hele godt ut på ulike indikatorer for strukturell kvalitet, slik som ansattes utdanningsnivå, oppfylling av pedagognormen, areal per barn, størrelse på barnegruppene, pedagogiske lederes tilstedeværelse i barnegruppene og antall barn den enkelte voksne forholder seg til i løpet av dagen (Vassenden et. Al, 2011: Barnehagens organisering og strukturelle faktorers betydning for kvalitet).

Det er som å beskrive Kråkjordet barnehage i dag: den er stor nok til å sikre faglig utvikling for de voksne, og liten og oversiktlig nok til å ivareta trygge rammer for barn.

Prinsippet om barnets beste henvender seg først og fremst til de voksne som tar beslutninger på vegne av barn, slik at de har barnets beste for øye ved sine beslutninger. Dere politikere har her et stort ansvar for å sikre barnets beste. Dette kan dere nå gjøre ved å sikre at Kråkjordet barnehage fortsatt vil bestå.