Gå til sidens hovedinnhold

Ta vare på naturen mellom Brandbu, Bleiken, Hennung, Hågår og Eina!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med Stortingets sluttbehandling av Nasjonal Transportplan (NTP) ber RV4-nettverket om at de verdifulle naturområdene mellom Brandbu, Bleiken, Hennung, Hågår og Eina blir bevart for ettertida og spares for inngrep fra motorvegutbygging.

Deltakere i RV4-nettverket er Norges Jeger- og Fiskerforbund – Oppland, Brandbu og Tingelstad Almenning, Naturvernforbundet i Innlandet, Norsk Ornitologisk Forening – Oppland, DNT Gjøvik og Omegn og engasjerte privatpersoner.

Vi er engasjert i å ta vare på de store verdiene i dette naturområdet, og er bekymret for konsekvensene av forslaget om bygging av en 4-felts motorveg gjennom området, om en slik trase blir prioritert i NTP-behandlingen på Stortinget. Dette er et svært verdifullt område både for naturopplevelse og eksisterende bruk, med få naturinngrep. Motorvegutbygging her vil gi nye inngrep i verdifulle skogs- og myrområder. Den norske rødlista og den norske naturindeksen viser at slike arealendringer er den største trusselen mot dyre- og plantearter sine leveområder. Det samme viser rapporter fra Det Internasjonale Naturpanelet. Stortinget har et stort ansvar for å ta vare på naturen i Innlandet og Norge.

Vi forutsetter at konsekvensene for natur er utredet for motorvegstrekninger som vurderes i NTP-arbeidet. For strekningen gjennom naturområdet mellom Brandbu, Bleiken, Hennung, Hågår og Eina, er det ikke gjennomført noen slik konsekvensutredning. Vi er derimot kjent med konseptvalgutredningen for transportsystemet Jaren – Mjøsbrua, og at denne utredningen anbefalte opprusting av dagens vei.

Vi ber også om en høyere nasjonal- og lokal prioritering av tilrettelegging for mer godstransport på Gjøvikbanen og sørover.

Kommentarer til denne saken