Det skal bygges ny E6 fra Mjøsbrua og nordover. Det vil sikkert de aller fleste trafikanter si er flott, også dem som bor på Biristrand. Men det flere der har reagert på er at Fv. 2538 mellom Biri og Vingrom mangler gang- og sykkelveg på deler av strekningen. Veien er smal, så smal at to større kjøretøy knapt kan møtes, og benyttes flittig av myke trafikanter. Dessuten frykter beboere at trafikken økes når E6 blir bomvei etter utbygging. En frykt vi mener er berettiget da pendlertrafikken mellom Lillehammer og Gjøvik er betydelig.

Gjøvik kommune mener E6-prosjektet vil få negative konsekvenser for lokalbefolkningen og foreslår flere rekkefølgebestemmelser. De går ut på etablere bussholdeplasser og gang- og sykkelveg fra Feiring fram til ny avkjørsel til Furuodden camping, samt gang- og sykkelveg fra der dagens gang- og sykkelveg langs Biristranda slutter i sør – fram til Roterud. Fylkeskommunen støtter kravene. Dette er tiltak vi mener absolutt bør iverksettes. Dødstallene i trafikken er dessverre skremmende store og økende. Å skille mellom myke og harde trafikanter er ett tiltak blant flere. For beboere langs 2538 må det være forstemmende å se at milliarder kroner benyttes for å bedre framkommeligheten for bilister, og dermed også redusere faren for alvorlige ulykker i trafikken, mens deres barn må ferdes langs sin lokalvei uten trafikksikkerhetstiltak.

Statens vegvesen, på vegne av Nye Veier går imot kommunens rekkefølgekrav og begrunner det med at kravene var for generelle og uforutsigbar og pekte på at vedtaket inneholdt krav som det ikke er avklart at utbygger skal bygge som del av E6- prosjektet, og at en konsekvens var at de innebar fare for oppstart av hele E6-prosjektet. Statens vegvesen forutsetter at Nye Veier følger trafikkutviklingen og iverksetter tiltak som sikrer trafikantene når tiltakene langs lokalveien skal bygges. Det forutsetter vi også. Partene bør sette seg ned og finne løsninger som sikrer myke trafikanter og som samtidig ikke forsinker selve E6-prosjektet.

«Dødstallene i trafikken er dessverre skremmende store og økende.»