Etter valget 11. september endres sammensetningen i kommunestyrer og fylkesting over hele landet. Nye personer kommer inn, og styrkeforholdet mellom de ulike partiene vil endre seg.

For fotballen og idretten er anlegg den viktigste saken. I mange kommuner er det mangel på fotballbaner, og det er et stort etterslep på vedlikehold av eksisterende. Utbygging av idrettsanlegg må bli en selvfølgelig del av kravene som stilles av kommunen når nye områder skal bygges ut. I fotballen står vi nå i en ekstraordinær situasjon som vi må samarbeide med dere kommunepolitikere om.

Det er forventet at EU-kommisjonen formelt vil vedta et salgs- og omsetningsforbud mot gummigranulat allerede nå i høst, med en overgangsperiode på 8 år. EU ønsker en mer bærekraftig utvikling også i fotballen og idretten.

Det gjør også NFF, kretser og norske klubber.

Fotballen må og skal bli grønnere. Men omstillingen vil kreve smarte planer for utfasing, innovasjon og investeringer. Regningen kan ikke skyves over på fotballen og klubbene.

Det er likevel verdt å merke seg for nye kommune- og fylkestingspolitikere, idrettsråd og idrettskretser, at EU vil vedta et salgs- og omsetningsforbud, altså ikke et bruksforbud etter 8 år. Det er gode og veloverveide grunner til at EU ikke innfører bruksforbud.

Bakgrunnen er som følger: Selv om stadig flere alternative produkter tilbys på markedet, så er det hittil ikke noen produkter som gir like gode spillforhold eller som tåler møtet med alle fire årstider som gummigranulat. Vi har sett flere eksempler de siste årene på baner som ikke er spillbare i perioder grunnet vær og temperatur. Konsekvensene av det bør bekymre langt utover fotballens rekker og lokal- og fylkespolitiker i særdeleshet. Gode sosiale møteplasser skaper gode lokalsamfunn. Det vet alle.

Fotball er den viktigste sosiale møteplassen for barn, unge og voksne i Norge. Det fordrer at rammevilkårene for selve aktiviteten er på plass – altså funksjonelle anlegg.

Det er hevet over enhver tvil at gode kunstgressbaner har vært en forutsetning for at norsk fotball kan gi aktivitetstilbud til i underkant av 400.000 aktive fotballspillere. NFF oppfordrer derfor alle med beslutningsmyndighet til å ta innover seg hva EU-forbudet faktisk sier og innretter seg etter det.

Slik status er i dag, anbefaler NFF at det ved rehabilitering og bygging av nye kunstgressbaner fortsatt brukes gummigranulat for å sikre god aktivitet og sosiale møteplasser. Fra 2006 til 2012 ble det bygd mellom 110 og 140 anlegg i året. Disse kunstgressbanene har nå nådd sin levetid og trenger rehabilitering. Vi vil minne om at miljøforskriften setter tydelige krav til etablering av fangstredskap for gummigranulat som vil redusere svinnet ned med over 95 prosent. NFF har selv vært en forkjemper for forskriften, og både kretser og klubber ønsker selvsagt å bidra til lokal bærekraft der hvor de bor.

NFF Indre Østland har gjennomført, og vil fortsette å gjennomføre, besøk på anleggene for å hjelpe klubbene, slik at de har gode rutiner for å hindre at gummigranulat forsvinner fra banene.

I mellomtiden må vi bruke de 8 årene godt sammen. Bare felles innsats mellom fotballen, næringsliv og myndigheter kan skape kraften og framdriften vi trenger for å utvikle gode miljøvennlige alternativer.

Det er å ta fotballen som møteplass og miljøet på det alvoret de fortjener!

Den store fotballfamilien i Innlandet er klar for å jobbe sammen med dere.