Nok en gang skal Sjukehuset Innlandet kanskje bestemme seg for sjukehusstruktur. Nok en gang ender det i en lokalisasjonsstrid mellom mjøsbyene. De faglige vyene blir sekundære, beliggenhet i egen by er blitt det viktigste.

Faglige hensyn bør være førende for strukturendringer. Fagmiljøene bør høres. Økonomiske hensyn bør veie mindre. Det fins vel knapt noen sammenslåing som har ført til besparelser. Derimot kan samling gi sterkere fagmiljøer.

I siste forslag til vedtak velger man i praksis å ikke legge ned noen sjukehus, men beholde mjøssjukehusene og omgjøre Elverum til distriktsmedisinsk senter og akuttbase. Sjukehusene beholdes i varierende grad, men sannsynligvis i nokså høy grad. Dette vil i praksis si at vaktordninger og heldøgnsdrift opprettholdes over alt, og dermed både kostnader og pasienttilfang. «Storsjukehuset» blir ikke så stort og sterkt likevel. Til alt overmål flyttes det fra Moelv til Brumunddal, noen minutter nærmere Hamar og tilsvarende lenger unna de andre områdene. Uansett hva dette reelt sett utgjør, det er vanskelig å oppfatte det som annet enn en rein provokasjon sett fra alle andre steder enn Hedmarken.

Hvis målet er å få en faglig styrket spesialisthelsetjeneste i Innlandet, bør man samle Sjukehuset Innlandet under ett tak. Da kan man få sterke nok avdelinger til å kunne tilby befolkningen mer avansert behandling lokalt. Eksempelvis kunne man tenke seg at akutte hjerteinfarkter og hjerneslag kunne få fiska ut blodproppen lokalt, og ikke i Oslo. Men da må ressursene gå til dette, man må bygge stort nok og man må tørre å legge ned alle dagens sjukehus.

Mye er bra ved sjukehusene vi har i dag. Det er et alternativ å beholde dagens struktur. De vanligste sjukdommene og skadene behandles utmerket. Og det er tross alt ikke langt til Oslo hvis man trenger svært avansert behandling. Ulempen er at utviklinga går mot mer spesialisert behandling og vaktordninger. Leger blir spissere og smalere i kompetanse, det er ikke lenger slik at alle kan alt. Vaktordningene blir da sårbare. Og hva skal de omstrukturerte sjukehusene egentlig faglig inneholde?

Man må bestemme seg. Den foreslåtte løsningen er og blir en mellomløsning hvor man verken samler og styrker fagmiljøene eller aksepterer sjukehusene slik de fungerer i dag. Det er antakelig det dårligste alternativet.

Min oppfordring er at man vektlegger god faglig behandling av pasienter og lager et nytt og stort sjukehus hvor mer avansert behandling kan gjøres i Innlandet. Sjukehuset bør legges til Moelv som geografisk sett ligger nærmest «midt i Mjøsa». Man må akseptere at dagens sjukehus nedlegges. Jeg foreslår at man takker ja til tilbudet om å kjøpe tomta til Moelven industrier. Og så legger man sjukehuset rett oppå jernbanelinja omtrent som på Gardermoen. Således er man på jobb når man går av toget eller bussen.

Det går tregt med dobbeltspor nord for Hamar. Inn i denne pakka kan man få inn dobbeltspor på jernbanen helt til Lillehammer, og så kan det kjøre skytteltog i vaktskiftene slik at man kan sykle eller gå til stasjonen på Hamar og Lillehammer og være sikker på at det går et tog innen ti minutter. Tilsvarende når man skal hjem fra jobb og må rekke barnehagen. På samme måte kan man få inn firefelts vei fra Gjøvik i planene og tilsvarende skyttelbuss. Og man kan fortsatt bo i en by og gå eller sykle til jobb.

Postkassediskusjonen er viktigst for de ansatte som skal på jobb hver dag, de fleste pasienter skal tross alt ikke så ofte på sjukehus og bør være mest opptatt av kvaliteten på behandlinga. For folk med stort eller sammensatt behov for behandling på sjukehus vil samling av funksjoner kunne oppveie noen av ulempene ved lengre reiseveg.

Dessverre gjemmer politikerne seg. Og den ulykksalige organiseringa med helseforetak gjør det umulig å få innblikk i beslutningsgrunnlaget, men det er en annen diskusjon.

Fakkelprodusentene går sannsynligvis gode tider i møte.