Gå til sidens hovedinnhold

Sykehussenger i Innlandet er dramatisk redusert siden 2002 

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Store omstillinger er nødvendig i Sykehuset Innlandet». «Øker ikke sengetallet fram mot 2040», skriver GD 18.11.2019. Prosjektleder for utredningsarbeidet om et nytt Mjøssykehus, Geir Bøhler, slår fast at det totalt blir 880 sykehussenger i 2040, derav 600 somatiske senger. Dette betyr en dramatisk reduksjon – nesten halvering av sengetall. Bare i somatikk fra 1064 sykehussenger i 2004 til 600 i 2040!

I 2018 var det i HF Innlandet cirka 800 somatiske senger og 4280 ansatte, derav 765 leger og 1730 sykepleiere. Ved å ta hensyn til dagens vaktordninger, fridager, helligdager og andre organisatoriske driftstiltak er sykehusene sterkt underbemannet og har for få somatiske senger i henhold til innbyggertall (2,3 per 10.000 innbyggere), lange avstander og geografiske utfordringer. Dette skal skvises ytterligere med reduksjon i sengetall og personell fram mot 2040.

I perioden 2018 til 2040 er det beregnet en økning i antall innbyggere i Oppland og Hedmark på fra 345.000 til vel 380.000, derav en sterk økning i eldre over 70 år. Resultatet blir at flere personer med multiple, sammensatte og kompliserte sykdommer skal få et dårligere sykehustilbud enn i dag – med færre sykehussenger, med redusert personell, og lengst mulig bort fra der folk bor. «Målbildet» til Bøhler og til ledelsene i HF Innlandet og Helse Sør-Øst, er å fjerne eldre sykehuspasienter fra sykehus.

Eldre pasienter – over alt i landet – blir forsøkt nedprioritert ved at nye prioriteringsregler forsøkes brakt inn i spesialist-helsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven. Lovendringer vil føre til en lekmannsordning der RHF/HF – lekmenn uten definert medisinsk-faglig kompetanse – skal bestemme over pasienters liv og død ved prioritering etter «nytte, alvorlighet og kostnader».

Helseforetaket i seg selv har ikke kompetanse til å vurdere annet enn kostnader og dette vil kunne føre til uheldige forskyvninger av behandlingsopplegg og pasientgrupper, og ikke minst øke helseutgiftene på sikt.

Helse blir kynisk prioritert ned blant eldre som er blitt mindre verdt – eller mindreverdige for samfunnet – også i Innlandet. Eldre blir skjøvet ut av sykehuset ved hjelp av Helseforetaksmodellen som har utviklet seg til en syk del av samfunnet i mange år.

En prioritering som skjer etter: «nytteeffekt, alvorlighetsgrad og kostnader» fører til dagens hensynsløse ytringer fra prosjektdirektør Bøhler som trolig aldri har behandlet eller hatt ansvar for en eneste sykehuspasient og har heller ikke kompetanse til å ta slike bestemmelser. Bøhlers hodeløse henvisning av sykehuspasienter til primærhelsetjenesten som verken har kompetanse eller kapasitet til å drive sykehusaktiviteter, faller på sin egen galskap.

Det er på tide at helseforetak med deres ledere og prosjektdirektører legges ned. Menneskeverd og humanmedisinsk tilnærming til alle typer pasienter må igjen få plass i spesialisthelsetjenesten i Oppland og Hedmark – som ellers i landet.

Kommentarer til denne saken