Årsmøtet i Oppland Senterparti konstaterte at fylkeslaget fortsatt står sammen med alle ordførerne i Vestoppland som ønsker Mjøssykehus-modellen. Etnedal-ordfører Linda Mæhlum Robøle fortalte årsmøtet at flere Sp-ordførere har vært i møte med partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum om saken, og konstaterte at han er fullt klar over de berørte kommunenes standpunkt og argumenter for saken.

Det er ingen tvil om at partilederens valgkamputspill og gjentakende uttalelser til fordel for nullplussalternativet, har vært en belastning for fylkeslaget og kommunene i gamle Oppland som mener Mjøssykehus-modellen er den beste løsningen for framtidas sykehustjenester til befolkningen i Innlandet.

Fredagens styremøte i Sykehuset Innlandet ga et glimt inn i hvor konseptfasen i sykehusprosjektet står nå. Her går det unna i høyt tempo, med svært mange beregninger, utredninger og vurderinger som skal festes til papiret i vår, slik at styret i Helse Sør-Øst etter planen skal kunne ta den endelige beslutningen om strukturmodellen i august.

Spørsmålet er altså om Helse Sør-Øst gir sin tilslutning til den demokratisk framforhandlede modellen med et hovedsykehus, eller om beregningene skulle vise at sammenlikningsgrunnlaget med et erstatningssykehus på Hamar, gir et bedre tilbud til befolkningen i hele fylket. Det blir interessant å etter hvert få se beregningene, forutsetningene for disse og vektingen av de ulike kriteriene. Dersom utregningene skulle vise at nullplussalternativet gir en bedre løsning, vil det overraske, ikke minst styret i Sykehuset Innlandet som i en årrekke har pekt på den spredte sykehusstrukturen som et hovedproblem for så vel økonomi som det faglige tilbudet til pasientene.

Så opplyser administrerende direktør at begge modellene er i utvikling. Elverum, som har kjempet hard for sitt sykehus, ligger an til å få akuttfunksjoner også i Mjøssykehus-modellen. Mens det ikke vil overraske om bekymringen nå øker for hva som til slutt blir innholdet i sykehuset på Lillehammer, som skal bestå med akuttfunksjoner for sitt lokalsykehusområde.

Politikerne gjør lurt i å holde seg oppdatert også i den videre prosessen.