For oss som mener det er en god ide at vi i Innlandet skal utdanne nye leger, er det litt pussig å lese Sykehuset Innlandets høringssvar til Helsepersonellkommisjonen. Helsepersonellkommisjonens rapport viser et stort og prekært behov for helsepersonell på mange områder i årene framover – også leger. Men når det kommer til det spørsmålet, lukker Sykehuset Innlandet øyner, ører og munn og later som om det bare er en part som kan gjøre dette. I høringsbrevet skriver de på side 7, tredje avsnitt:

«Sykehuset Innlandet HF støtter Helsepersonellkommisjonen i at Norge i større grad må utdanne det helsepersonellet vi trenger. Anbefalingene fra Grimstadutvalget om å utdanne minst 80 prosent av legene i Norge, må følges opp. Med henvisning til kapittel 10.7. gjør vi oppmerksom på at Universitetet i Oslo er i gang med å etablere en pilot for desentralisert medisinutdanning også i Innlandet. Planlagt mottak av de første studentene er i 2025.»

UiO har tenkt å starte opp våren 2025, ja, men ikke her. Målet er at studentenes 4.- og 5. studieår skal gjennomføres desentralisert. Det betyr at studentene fra UiO vil komme til Sykehuset Innlandet først i 2029. Men det er bra at UiO nå tenker desentralisert, det er ikke ofte de har gjort.

I høringsbrevet nevner ikke sykehusdirektør Andersgaard at et annet universitet, NTNU, vil etablere en desentralisert legeutdanning med 20 plasser fra høsten 2024, med praksis for disse på Gjøvik og Innlandet fra 2026. Dette skjer altså i Sykehuset Innlandets opptaksområde. Hvorfor det er utelatt får man bare spekulere i, men er omtale av NTNU i strid med samarbeidsavtalen sykehuset har med UiO?

Det er smått utrolig at de nå, i en allerede prekær situasjon for Sykehuset Innlandet, ikke ser seg om etter mange muligheter for å bedre på rekrutteringsmuligheter.

Når styret i Sykehuset Innlandet samles til styreseminar 23. mai har de foran seg en tertialrapport som sier følgende:

«Utviklingen så langt i år viser en høyere grad av innleie fra byrå sammenlignet med tidligere år. Hovedvekten av innleie er av leger. Innleie av pleiepersonell har også økt sammenlignet med tidligere år. Imidlertid viser april tallene en reduksjon i innleie av leger og psykologer, mens det er økning i innleie av pleiepersonell.»

I den samme rapporten skriver Sykehuset Innlandet at negativt avvik på lønn og innlege fra byrå er på om lag 41 millioner kroner. Og merk; det er bare avviket. Kostnadene er større!

I en slik situasjon ville jeg nok gjort oppmerksom på at det finnes parter som kan bidra til å løse noen floker framover. Det samme gjelder for vår del i Gjøvik. Vi har brukt alt for mye penger på innleie av leger og helsepersonell. Nettopp derfor hilser vi velkommen alle som vil bedre rekrutteringen til våre ledige stillinger – og særskilt de som vil studere på Gjøvik først.

Det skulle en også tro var i Sykehuset Innlandets interesse – og ikke bare Gjøviks.