Jeg har fulgt med på sykehusdebatten i noen år, og det er ett argument som til stadighet har blitt gjentatt. Fra By og bygdelista, Venstre, SV, byplanleggere og noen andre, har det blitt hevdet at sykehus er en byfunksjon og at Mjøssykehuset derfor ikke kan legges til Moelv. Dette har gjerne blitt etterfulgt med påstander om at Moelv er et veikryss, en rasteplass, en rundkjøring, ødemarken og mye annet rart, til tross for bystatusen det har hatt siden 2010.

By- og bygdelista i Hamar jobber for at det nye storsykehuset i Innlandet skal bygges i Hamar. De skriver også at alle statlige føringer at et sykehus er en byfunksjon, og det er miljømessige hensyn som taler for en lokalisering ved et større kollektivt knutepunkt.

Einar Busterud spurte en gang retorisk: «Så langt har jeg ikke sett noen som har påpekt noen medisinsk behandling som er avhengig av fysisk nærhet til Mjøsbrua, og en slik diagnose finnes selvsagt ikke.»

Roger Granum fra Lillehammer Venstre skriver: «Ordfører Busterud på Hamar har rett i én ting. Sykehus er en byfunksjon.»

«Det er helt åpenbart at et sykehus skal ligge i en by, og ikke ved en bru. Det er stikk i strid med alle regjeringens prioriteringer å legge et sykehus ved Moelv», sier byplanlegger Peter Butenschøn til HA.

Byforsker Erling Dokk Holm har gitt uttrykk for noe av det samme. I leserbrevspaltene i HA har vi kunnet lese det samme argumentet fra MDG og SV.

Dersom man går til Lovdata for å finne ut hva sykehus er, så finner man dette svaret: «Regionfunksjon (Lovdata, Forskrift om landsfunksjon, paragraf 3 Regionale funksjoner. Regionale funksjoner utøves fortrinnsvis ved landets regionsykehus eller psykiatriske sykehus, men kan utøves ved andre somatiske sykehus enn regionsykehus dersom det er faglig begrunnet. Regionale funksjoner er: a) helsetjenester til befolkningen som er såpass ressurskrevende at de ikke kan utbygges på mer enn noen få steder, b) helsetjenester knyttet til sykdommer som er så sjeldne at det ikke anses ønskelig å utbygge tjenester for disse i alle fylkeskommuner.

Ut fra denne lovbestemmelsen er det logisk å legge sykehuset sentralt i regionen. Vi bor i regionen Innlandet og der er Moelv det mest sentrale stedet, om man ser alle innlendinger under ett. Hovedsykehus er en regionfunksjon, ikke en «byfunksjon».