Østre Toten Senterparti vil stå for å opprettholde dagens skolestruktur i inneværende periode, slik det også ble skrevet i leserinnlegg fra styret i Østre Toten Senterparti tidligere. På nåværende tidspunkt er det etter vårt syn for tidlig å gjøre eventuelle endringer i strukturen. Samtidig må vi innse at dersom dagens utvikling knyttet til befolkningsmønster i kommunen fortsetter, bør vi vurdere om skolestrukturen i kommunen er hensiktsmessig og god på lengre sikt. Rapporten fra Agenda Kaupang, høringssvar og debattene vi nå får, vil være et godt bakgrunnsmateriale for en prosess med å lage en langsiktig plan for skolestrukturen. Det er viktig å presisere at innholdet i en slik prosessen på ingen måte er skrevet i stein eller bundet opp til anbefalingene i rapporten fra Agenda Kaupang.

Det er en tydelig trend både her i kommunen og i innlandet for øvrig, at antall barn er synkende. Vi kan gjerne håpe og tro at dette er en trend vi på Østre Toten skal klare å snu, og vi er mer enn gjerne med på å samarbeide om løsninger for å endre på det, men vi bør like fullt planlegge for det mest realistiske alternativet. Vi vil da etter hvert komme til å nå en grense, der flere av skolene våre blir så små at vi må se nærmere på om de kan driftes forsvarlig, både sett fra et faglig og økonomisk ståsted. Dette er noe man må være forberedt på, og det er da naturlig å se på helheten i skolestrukturen i kommunen. Østre Toten SP har et ønske om å utvikle grender og lokalsamfunn og legge til rette for bygging og bosetting i hele kommunen.

Med dette som bakgrunn ble det bestilt en rapport fra Agenda Kaupang rundt skolestrukturen i Østre Toten kommune. Rapporten ble bestilt av et enstemmig oppvekstutvalg, da saken har vært ønsket tatt opp flere ganger de senere årene. Rapporten har tydelige mangler når det kommer til lokalkunnskap, og den mangler også faglige begrunnelser for flere av sine påstander knyttet til forskjellen mellom store og små skoler. I tillegg er for eksempel ikke årsaken til at vår skoledrift er dyrere enn andre kommuner med liknende skolestruktur og størrelse på skoler vurdert. Dette er derfor ett av spørsmålene BOO-utvalget har spilt inn og vil ha svar på før videre behandling.

Vi oppfordrer alle som ønsker det til å komme med innspill i høringsrunden, slik at vi sammen kan planlegge for framtiden.