Mennesker med demens er en økende gruppe. Mange opplever å miste noen av sine nærmeste to ganger, først i forbindelse med at de utvikler demens og til slutt i forbindelse med at de går bort. Det er et sterkt behov for å styrke demensomsorgen og satse mer på hjerneforskning og demensforskning for å finne gode løsninger med tanke på forebygging, behandling og støttende oppfølging. Bruk av velferdsteknologi er en satsning i offentlig sektor. Kvalitetsreformen for eldre, «Leve hele livet», har fokus på dette og det er et sentralt tiltak i Demensplanen 2025.

Digitalisering muliggjør helse- og omsorgstjenester på nye måter, også for personer med demens. Bruk av teknologi tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov kan gi økt livskvalitet, mestring og trygghet for personer med demens og deres pårørende. Reformen skal styrke kvaliteten i det som er grunnleggende: mat og måltider, aktivitet og fellesskap, helsetjenester og sammenheng i tjenestene. God livskvalitet, verdighet og trygghet i alle livets faser er noe av kjernen i KrF sin politikk, og vi vil derfor arbeide for at kvalitetsreformen «Leve hele livet» følges opp og finansieres.