Høy kompetanse og nok ansatte er viktigst for å kunne gi barn et godt pedagogisk barnehagetilbud. Utdanningsforbundet har lenge jobbet for å få på plass en pedagognorm og en bemanningsnorm. I mai i fjor vedtok Stortinget å lovfeste et minimumskrav til grunnbemanning (en såkalt bemanningsnorm) for barnehager. Normen krever at barnehagene har en bemanning på minimum én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Normen gjelder for barnehagen i sin helhet, ikke for hver enkelt avdeling eller gruppe. En slik norm skriver seg tilbake til syttitallet og ser fin ut på papiret, men de ansatte i barnehagene i dag opplever en helt annen virkelighet.
Barnehagene har lange åpningstider som gjør at de ansatte må fordeles utover i vakter. Med fire vakter på en avdeling hvor siste vakt starter klokka 9.30 og første vakt slutter klokka 14.30 er man fullt bemanna bare i fem timer. Med fratrukket 30 minutters pause ganger fire, gjenstår tre timer per dag med full bemanning. I tillegg kommer tid til å forberede måltider, planleggingstid for pedagogiske ledere, ulike møter, avspasering, sykdom, kurs med mer. I praksis ser vi at det er maksimalt to timer i løpet av en «ordinær» barnehagedag på ni til ti timer at det er full bemanning til stede sammen med barna. Dette tilsvarer full bemanning rundt 20 prosent av åpningstida.
Hvor mange små barn tør du ta ansvar for helt alene?

Det følgende eksempelet er hentet fra en småbarnsavdeling med åtte barn og tre ansatte. Tidligvakta starter klokka sju og neste ansatte kommer mellom ni og halv ti. Tidligvakta er altså alene i minst to timer. På denne tida skal ett og ett barn ta avskjed med mor eller far, ofte bæres til vinduet for å vinke og samtidig få anerkjennelse for sine vanskelige følelser og lære seg å takle dem på en god måte, spise frokost, leke, gjerne sitte på et fang for å hente mot til å utforske barnehageverdenen, få hjelp til konfliktløsing, snakkes med om det de er opptatt av, skiftes bleie på…….!

Og dette skal ett menneske med to hender og ett fang klare med opptil åtte barn i opptil to og en halv time! Enhver voksen skjønner hva det innebærer av risiko. Historien er dessverre ikke enestående. Det er all grunn til å spørre på vegne av barna: Er bemanningen i barnehagene forsvarlig, og hvem er ansvarlig dersom det ikke er tilfelle?
Den vedtatte bemanningsnormen er en minimumsnorm. Det er altså ikke noe i veien for å ansette flere voksne i barnehagene. Vi synes det er positivt at det stilles nasjonale krav til grunnbemanninga, men den nye normen er som vist over ikke bra nok.
Lokalpolitikerne er ansvarlige for barnehagens budsjett. Vi vil at lokale politikere skal øke grunnbemanninga i barnehagen slik at bemanningsnormen skal gjelde i hele barnehagens åpningstid. Normen må også gjelde på avdelingsnivå. Dette vil sikre at normen kommer hvert enkelt barn til gode fordi ansatte lettere ser hvert enkelt barn og kan følge dem opp på en god måte. Dette vil også bidra til tidligere å oppdage barn som trenger særskilt oppfølging. Flere ansatte og barnefaglig kompetanse i barnehagen bidrar til god kvalitet og er dermed en lønnsom investering for kommunen. Styrk derfor bemanninga i barnehagen nå!