Viser til saka i Oppland Arbeiderblad 27. oktober om effekten av strømstøtta til nærbutikkene.

Jeg forstår godt at det er krevende å forholde seg til ulike ordninger og tiltak. Det er også krevende rammer som påvirker både folks og regjeringas virke. Høye priser og kostnader sammen med en urolig verden, krever mye av alle og enhver. Derfor er det uhyre viktig at folk fortsetter å si hvor skoen trykker og hva som trengs. Samtidig vil jeg berømme alle som tar i et ekstra tak og gjør sitt for at vi som samfunn skal komme mest mulig helskinna gjennom nok en prøvelse og krise.

Stortinget vedtok nettopp 27. oktober å øke støtta til Merkur-programmet fra drøyt 61 millioner kroner til drøyt 84 millioner kroner. Dette skal kunne gi flere nærbutikker i vårt distrikt strømstøtte. Stortinget går spesifikt inn og peker på nærbutikkene og en økt ramme gjennom Merkur-programmet.

Øvrig næringsliv må ha strømutgifter første halvår på 3 prosent av omsetninga for å få støtte gjennom Enova. Mange fanges heller ikke opp her. Vi så også under pandemien at flere av ordningene Stortinget vedtok hadde gråsoner og randsoner der noen falt uttafor. Kommunene og fylket er da nærmere til å bistå.

Vang kommune gikk inn for strømstøtte lokalt nå. Samtidig vil Stortinget til enhver tid jobbe for å gjøre ordningene best mulig, uten at vi øker presset på renta. Større utgifter til renter vil heller ikke være bra.