Det har nå til fulle gått opp for folk hva utbyggingen av strømkablene og vår tilslutning til ACER i 2018 har gjort med strømprisene. FrPs energipolitiske talsmann, Frank Sve erkjenner at partiet gjorde en feil. Vi skulle aldri ha gitt vår støtte til utbygging av utenlandskablene og heller ikke gitt vår støtte til ACER, sier han. Men for å avhjelpe den situasjonen som det forrige stortingsflertallet brakte oss opp i, gir regjeringen støtteordninger til husholdningene, dvs. strømstøtte og bostøtte. Studentene får økte lån og stipender, og landbruket og veksthusnæringa får strømstøtte. Det er også signalisert strømstøtte til kultur og idrett. El-avgiften er satt ned. Den meldte endringen i effekt-tariffer er blitt utsatt. Men ikke noe av dette løser problemene på lang sikt. Og spesielt ikke for bedriftene som ikke kan motta strømstøtte – for dette definerer EU som et konkurransevridende tiltak, og er altså ulovlig. Det er grunn til å være sterkt bekymret for bedriftene. Regjeringen vil nå nedsette en Energikommisjon for å se på mer varige tiltak samt at det ganske raskt vil komme en tilleggsmelding til Energimeldingen som Solberg-regjeringen framla i juni 2021. Noen signaler er allerede gitt i tråd med Hurdals-plattformen. Men min oppmerksomhet knytter seg nå til Senterpartiet som vil reforhandle avtaler om kraftutveksling med utlandet. Jeg håper virkelig partiet får gjennomslag for dette i regjeringen. Dessuten bør vi løse oss fra ACER, som har regler for distribusjon, produksjon og forsyning av strøm. De strømselskapene som eventuelt ikke følger reglene blir ilagt skyhøye bøter av ACER. Verken husholdninger, offentlige virksomheter eller næringslivet kan leve som undersåtter av dette regimet. Senterpartiet stemte imot tilslutningen til ACER. Jeg skjønner det slik at å tre ut av ACER er veldig vanskelig av juridiske grunner, men visstnok ikke umulig. Regjeringen må gi Senterpartiets syn gjennomslag i det arbeidet som ligger foran.