Uten tilgang på nok og rimelig energi, hadde bosetningsmønsteret og velstanden i Norge sett helt annerledes ut i dag.

I Hurdalsplattformen for Arbeiderpartiet og Senterpartiet-regjeringen heter det:

«Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.» Og: «Regjeringen vil føre en politikk som sikrer oss at vi beholder suveren norsk kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge, for den videre utbyggingen av norsk kraft og energimiks, at det offentlige eierskapet ligger fast, og at beslutninger om eventuelle nye mellomlandsforbindelser til utlandet fortsatt suverent skal fattes av norske myndigheter.»

Energipolitikk og klimapolitikk er gjensidig avhengig av hverandre og behandlingen av disse meldingene burde vært sett i sammenheng. Det skjedde dessverre ikke med den forrige Regjeringen.

Strømprisene stiger først og fremst fordi vi er i ferd med å ta steget inn i det grønne skiftet. Europa legger ned bruken av atomkraft og kullkraftverk og elektrifiserer sine kraftsystemer. Norges totale energiforbruk er 71 prosent utslippsfritt. EUs energiforbruk er 30 ganger så stort som Norges, men kun 28 prosent utslippsfritt.

Kraftmarkedene i Norden og Europa er nå så integrerte at gasspriser får direkte innvirkning på norske kraftpriser
Det er særdeles få som bestrider nytten av nordisk kraftsamarbeid. Problemet oppstår når nye kabler bygges med begrunnelse i at det skal sikre ytterligere forsyningssikkerhet. De siste to kabler til Tyskland og Storbritannia har utvidet overføringskapasiteten fra Norge med 45 prosent og knytter Norge direkte til Europas to største markeder, som de siste tre årene har redusert sin kraftproduksjon med over 100 TWh, som tilsvarer omtrent to tredjedeler av norsk kraftproduksjon.

Tord Lien og Frp hadde som mål å få økt strømpris, og det fikk de så det holdt.

Regjeringen har satt i gang direkte tiltak for å dempe de negative konsekvensene overfor husholdningene, landbruket, og idrett/frivillige organisasjoner, det er bra og i dagens situasjon den beste måten å gjøre det på.

Det er langt vanskeligere å hjelpe industrien på grunn av handelsregler, frihandelsavtaler og EØS-avtalen. Det er ingen enkle løsninger på dette, men det er for naivt å bare overlate dette til det frie markedet og si at kraften får flyte der den gir høyest pris. Det tar lang tid før Europa har fått bygget ut fornybar kraft i et stort nok omfang. Vi må gå igjennom hele energisystemet, reforhandle avtalene med andre land og sørge for at vi har kontroll over vår egen energi.

Stortinget må gi NVE og Statnett retningslinjer som reflekterer at reguleringsmagasina er bygd for å sikre kraft til variert forbruk for heile landet heile året. Norge har rett til å sikre billig kraft til egen industri og befolkning.
Løsningene er sikkert flere, uansett må vi få tilbake en politikk som ser på strøm som et fellesgode, fremfor et produkt som skal selges til høyest mulig pris.

Regjeringen vil sette ned en energikommisjon som skal se på hele energiforsyningen og foreslå økt energiproduksjon slik at Norge fortsatt kan ha overskuddsproduksjon av kraft. Kommisjonen må vurdere hvordan nye energikilder skal tas i bruk, og hvordan innfasing av nye energikilder påvirker energiprisen.