Gå til sidens hovedinnhold

Strømkrisen krever fortsatt handling

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vestre Toten Senterparti krevde før jul rask handling fra regjeringen for å sikre levelige strømpriser. Den etablerte kompensasjonsordningen har flere gode elementer, men gir altfor svak effekt for låginntektsgruppene. Kostnadene ved å bruke strøm omfatter strøm, nettleie, el-avgift og moms. Ved en strømpris på 1,50 kroner, vil kompensasjonen utgjøre 44 øre per Kwh, mens den totale kostnaden for forbruker vil være i området 2,30 kroner. Dette innebærer at strømkundene får dekket snaut 20 prosent av kostnadene. For en husstand med et månedlig forbruk på for eksempel 2500 kwh, innebærer dette sammen med redusert el-avgift at man får dekket 1300 kroner av en total kostnad på godt over 5000 kroner per måned.

Dette var ikke det vi hadde sett for oss når det gjelder behovet for hjelp. Prisene kan dessuten bli enda høyere fra desember og utover. Vi mener og forventer derfor at regjeringen snarest må gjøre en ny vurdering for å sikre de mest utsatte gruppene. Den enkle måten å gjøre dette på er å heve støtteprosenten betydelig for strømpris over 70 øre, eller å senke innslagspunktet for støtte.

Alt det som gjøres nå i vinter vil være nødløsninger i en akutt situasjon. Med tanke på framtidige krisesituasjoner mener Vestre Toten Senterparti at det må etableres et helt nytt regime for å håndtere markeder og priser som kommer ut av kontroll. Hensikten med dette er å skape stabile og forutsigbare priser for forbrukere og næringsliv. Grunntanken er at det etableres en politisk bestemt målpris eventuelt fastpris for elektrisk kraft til forbruker. Denne prisen bør være så lav at vi utnytter våre naturlige fortrinn som storprodusent av fornybar energi til glede for forbruker og industri, men samtidig så høy at den stimulerer til energiøkonomisering og utvikling av nye ikke-fossile energiformer.

For å sikre at en slik målpris oppnås, eventuelt holder seg innenfor et intervall, må myndighetene ha adgang til et allsidig sett av virkemidler. Det vil omfatte produksjonsregulering, for eksempel styring av fyllingsgrad og uttak fra kraftmagasiner. Det vil omfatte markedsregulerende tiltak, for eksempel regulering av eksport/import og markedspåvirkning for å påvirke forbruksmønsteret. Og det vil ikke minst kreve effektive og sterke prisutjevningstiltak når marked og priser kommer i ulage, slik vi har sett nå i høst og vinter. Dagens kompensasjonsordning er en slik ordning, variabel el-avgift en annen, men debatten rundt strømprisen viser også en rekke andre omfordelingsmekanismer der også kraftprodusentene og distribusjonsselskapene må delta.

Hvis vi er villige til å ta nødvendige styringsmekanismer i bruk, vil det være fullt mulig å etablere et slikt politisk styrt prisnivå, uten å komme i konflikt med internasjonale avtaler og reguleringer. Derimot vil det innebære sterke inngrep i det frie energimarkedet. Det har imidlertid spit fallitt i den situasjonen vi nå opplever, og forbrukere og næringsliv vil applaudere en styring som sikrer forutsigbarhet. Vi ber derfor om at Senterpartiet og våre medlemmer i regjeringen bringer disse forslagene inn i den gjennomgangen av kraftspørsmålene som nå igangsettes.

Kommentarer til denne saken