Lørdag 9. november kunne en lese i Østlendingen at DNA-prøver av ulver i Hedmark viser at de kan stamme fra en dyrepark i Paris. Og Ståle Støen, leder i Bonde og Småbrukerlagets rovviltutvalg sier at det nå må stilles spørsmål ved om ulvene i Skandinavia kan ha kommet gjennom ulovlig utsetting? Men det er ikke organisasjonen «Bygdefolk for rovdyr» enige i.

De er tydeligvis i den villfarelse at forfedrene til den ulvestamma som befinner seg i Skandinavia har kommet hit gjennom innvandring fra Finland og Russland. Det er i hvert fall det de prøver å innbille befolkningen.

Det er mulig at ulven kan ha gener østfra, men det finnes en god del litteratur med en masse bevis på at den ikke har kommet hit på egne bein. Jeg har tidligere henvist til bøkene «Utsetting av ulv i Norge og Sverige 1976–2001 og «Ulver Mosen» av Lars I. Toverud, – og «Vargmannens Testamente» av den svenske forfatteren Nils Norlen, hvor man kan lese om hvordan ei ny ulvestamme ble etablert i Skandinavia. Det begynte med at den Svenske Naturskyddsforeningen i 1971 startet opp noe de kalte «Projekt Varg», og som ble støttet økonomisk av WWF. Planen var at lignende prosjekt skulle startes opp i Norge og Finland. Også opprettelsen av «varghægn» (ulveoppdrettsanlegg) ble ifølge boka Vargmannens Testament støttet økonomisk av WWF. Og på side 47 i kan en lese: «Sedan starten har antallet varghægn økat från sju til fjorton. I bæsta fall kan dette økas till tjugo, som bør rymma cirka 100 vargar.»

Dette var oppdrett av ulver som skulle utplasseres i de skandinaviske skoger.

I Østlendingen torsdag 14. november med overskriften «Ordførere og sametinget vil ha ulven fjernet raskt», kan en lese at på grunn av at ulven har drept flere rein i Elgå-området i Engerdal ønsker reineierne å få den skutt. Men de har fått avslag med den begrunnelsen at denne «Ulven har gener som er viktige for den sørskandinaviske ulvestammen som er preget av innavl,» dette opplyser seksjonsleder i Miljødirektoratet, Knut Morten Vangen.

Men det er grunn til å spørre hvordan denne ulven med så viktige gener har kommet til Rendalen. Har den kommet dit på samme måten som forfedrene til den ulvestamma som nå befinner seg her landet, på gummihjul?

Jeg leste for en tid siden at man hadde planer om å bedøve russiske ulver i nord og frakte dem sørover for å tilføre den sørskandinaviske ulvstamma nye gener. Noen hver som tenker selv må ha god grunn til å stille kritiske spørsmål ved hvordan de halvtamme hybridene som plutselig begynte å dukke opp fra intet sist på 1970-tallet kunne ha kommet hit? De hadde i hvert fall ikke kommet hit på egne bein. Hvorfor måtte det gå vel 100 år før østeuropeiske ulver plutselig fant ut hvordan de skulle invadere de skandinaviske skoger?

I Østlendingen fredag 15. november med overskriften «Frykter ulven kommer tilbake» kan en lese at nå er hannulven som har holdt til i reindistriktet ved Elgå bedøvd fra helikopter og fraktet til sentrale deler av ulvesonen. Det ser ut som det er om å gjøre å ødsle bort mest mulig av skattebetalernes penger før denne ulven etter all sannsynlighet vender tilbake til Elgå og fortsetter med sitt morderraid. Det skal spinkes og spares i helsesektoren, mens sparing er et fremmedord i ulveforvaltningen. Her er det om å gjøre å ødsle bort mest mulig i bare tull.

Jeg har levd det meste av mitt liv uten at det fantes ulv her i landet, og har fulgt denne prosessen helt fra de første halvtamme individene plutselig begynte å dukke opp flere steder. Jeg er i hvert fall ikke i tvil om hvordan de ble fraktet hit. Er det ikke snart på tide at sannheten om dette vanviddet kommer fram i lyset? Og kan noen gi en fornuftig forklaring på hvorfor man skal verne en ulovlig utsatt dyreart som ikke har noen annen misjon enn å spre død og fordervelse alle steder de dukker opp? Jeg håper myndighetene snart kommer til sannhetens erkjennelse og opphever fredningen av disse massemorderne, slik at hvem som helst kan skyte dem så fort de dukker opp i prioriterte beiteområder. Før de får gjort enda mer skade på beitedyr, deriblant vår verdifulle hjorteviltstamme, som ble så godt som utryddet ved forrige ulveperiode.