World Wildlife Fund for Nature, WWF, er tiltenkt millioninntekter gjennom høstens TV-aksjon. Pengene skal gå til opprensking av plast i havområdene våre, et formål få har motforestillinger mot.

WWF er en verdensomspennende organisasjon. Hovedkontoret er lokalisert til Morges i Sveits, og organisasjonen har 6000 ansatte fordelt på mer enn 100 land. WWF har ingen medlemmer, og er slik ikke en demokratisk organisasjon, men har nærmere fem millioner støttespillere globalt. Disse bidrar bla gjennom donasjon av midler.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag mener at formålet med å rydde plast i verdenshavene er svært godt. Men vi stiller spørsmål ved om organisasjonen WWF er den rette til å disponere midlene samlet inn fra det norske folk. Utover at organisasjonen ikke er demokratisk innrettet, og holder seg med en tung administrasjon, ser vi utfordringer i at WWF en rekke ganger har vist ekstreme holdninger til vern av miljø og bruk av naturens ressurser til matproduksjon. WWF sin rovviltpolitikk vil gjøre matproduksjon gjennom beitebruk umulig, og kulturlandskap og matproduserende arealer vil gro igjen. Næringsliv og inntektsbringende virksomhet som turisme, må avvikles som en følge av WWFs synspunkter når det gjelder bruk av utmark og fjellområder.

Oppland Bonde- og Småbrukarlag vil slutte seg til de kommuner, organisasjoner og enkeltpersoner som har bestemt seg for å boikotte årets TV-aksjon. Vi oppfordrer våre lokallag og medlemmer, samt andre fylkeslag i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS), til i stedet å støtte andre seriøse organisasjoner som kan bruke pengene til å rydde plast i havene. For derom råder ingen tvil – oppgaven er særs viktig.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter og gir uttrykk for skribentens meninger.