Anmeldelsene har politiet knapt kommentert. Heller ikke Ernst & Young har åpnet døren på gløtt inn til hva de har funnet eller ikke funnet. Etter det vi forstår er har intervjurunden pågått helt fram til nå.

Siden saken startet som et varskorop om uholdbare arbeidsforhold og uforsvarlig legemiddelhåndtering overfor hjemmetjenestens brukere, har tilsynsrapporter bekreftet ulovlige og alvorlige avvik. Kommunen har erkjent omfattende brudd på arbeidsmiljøloven. Rotårsaken er store vansker med å få rekruttert nok sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere.

Men påstandene om jakt på varslere, gjengjeldelse og beordring av sykmeldte på jobb er blitt avvist. Kommuneledelsen sier den har bestrebet seg på å være en trygg, samarbeidende og åpen organisasjon.

Her er OAs forsøk på en gjennomgang av det som er skjedd og sagt – basert på avisens egne artikler om saken.

«Ute av kontroll»

– For få ansatte på jobb, mangelfull opplæring, nedgradering av avvik og manglende kontroll av medisiner. Slik beskriver ansatte hverdagen i hjemmetjenesten i Vestre Toten.

Dette var starten på nyhetssaken OAs datteravis, Toten Idag, publiserte 10. oktober i fjor.

OAs nyhetsledelse hadde bedt redaksjonen på Lena sjekke innholdet i brevet.

Avsenderne bak bekymringsmeldingen hadde skrevet at meldingen også var sendt ordfører og kommunestyre.

Toten Idag og Oppland Arbeiderblad søkte kommunen om innsyn i den aktuelle bekymringsmeldingen.

Det fikk avisen ikke.

Men Toten Idags reporter klarer å komme i kontakt med kilder i hjemmetjenesten.

De sa de ikke våget å stå fram. Men de kunne bekrefte det som sto i brevet.

– Vi har forsøkt rett tjenestevei i flere år, sa de.

Les også

Skal man måtte stå fram med fullt navn for å kunne kritisere en mektig ledelse?

Opplevd kritikk

Tidligere og nåværende kolleger tok også bladet fra munnen. Både tjenesteledere og fagforenings-tillitsmenn fikk gjennomgå.

De hevdet også at de uholdbare tilstandene gikk utover innbyggerne, de sårbare, de som var avhengig av hjelp og medisiner.

Problemene mente de startet da hjemmetjenestene ble slått sammen i 2017. Det ble for stort. Både for ledelsen og de ansatte.

Før den første artikkelen ble publisert i Toten Idag, bekreftet driftsenhetsleder i hjemmetjenesten i Vestre Toten, Maj Britt Karlsen, at hun hadde sett bekymringsmeldingen.

– Jeg er kjent med brevet, det er noe vi ser på internt, skrev hun i en SMS.

Omsorgssjef Trine Kløvrud hadde en helt likelydende kommentar.

– Jeg er kjent med brevet, og vi ser på det internt.

På oppfølgende spørsmål om det som ble beskrevet var en situasjon hun var kjent med, svarte Kløvrud at hun «ikke nødvendigvis var det».

– Det er uheldig for både ansatte og andre når slike henvendelser kommer anonymt, la hun til.

Les også

Ta varselet på alvor

– Det er travle tider

Kommunedirektør Bjørn Fauchald erkjente overfor Toten i dag 14. oktober at presset på tjenestene i kommunen er stort.

– Men det er ikke noe spesielt for hjemmetjenesten. Det er travle tider i våre tjenester, også i hjemmetjenesten, svarte kommunedirektøren.

– Vi vil jo ikke ha det sånn. Hvis dette er situasjonen er det ingen tvil om at vi må ordne opp i det, svarte ordføreren, Stian Olafsen.

Han mente det riktige nå var å bruke god tid, finne ut av situasjonen, og få løst saken der den hører hjemme. I tjenesten.

– Fikk feil medisin

Men noen dager senere, 20. oktober, tar saken en ny vending.

Da kommer Toten Idag, med en artikkel om en bruker, en kvinne. Hun har reagert på kommuneledernes svar i OA og Toten Idag.

Hun bekreftet de ansattes versjon og kritiserte lederne for å tone problemene ned.

– En gang fikk jeg 15 ganger dødelig dose med hjertemedisin utdelt, sier hun.

Det er mange av avvikene hun sier går igjen:

Som oftest kommer det flere tabletter for mye eller for lite i dosettene hun får.

Noen ganger må hun gå medisinløs fordi hjemmetjenesten glemmer å hente medisiner på apoteket.

Hun startet etter hvert å logge alle gangene det var feil.

Verst er det de gangene de kommer om natten fordi de har glemt å komme på dagen.

Nå vil hun be statsforvalteren se nærmere på medikament-oppfølgingen.

- På det verste kommer de innom klokka halv tre på natta, med medisiner jeg kulle hatt klokka halv sju.

Advarte OA

Saken utløser telefoner og e-poster mellom OA-huset og rådhuset på Raufoss. Det er skarpe reaksjoner både politisk og administrativt på OAs spørsmål til kommunen, og at avisen stadig lar anonyme kilder slippe til, er beskjeden.

Til slutt kommer det en kommentar:

– Vi er ikke kjent med avvik i henhold til det som nevnes her.

På grunn av spørsmålene saken reiser, går nå avisens redaktør inn i den.

Midt i en telefonsamtale med kvinnen overhører han sent en kveld at hjemmetjenesten kommer på døren til henne.

– Hei, her er de rette medisinene dine. Beklager at det ble tull igjen, sier den høflige, blide mannen.

Nå, med egenopplevelsen av et avvik, ber han om å få sjekket opp om avviket ble registrert.

Men kommunen svarer nei. Taushetsplikten trumfer opplysningsplikten.

Det hjelper ikke at kvinnen har gitt kommunen fritak fra taushetsplikten.

Kommunen ønsker ikke lenger sjekke avvikene. Selv om de har gjort det i dagene før.

Omsorgssjefef Trine Kløvrud sier imidlertid:

– Forholdene i hjemmetjenesten tas med stort alvor og man jobber aktivt med å gå inn i sakene. Vi ønsker å se om det er noe vi kan forbedre.

Feil gjentar seg

19. desember: Toten Idag har nå fått gått gjennom alle 105 meldte medisinrelaterte avvik i hjemmetjenesten i Vestre Toten fra november 2019 til oktober 2020.

Flere feil gjentar seg. Forslagene til forbedring også.

– Nok tid på medisinrommet, flere sykepleiere på jobb og å sørge for å alltid dobbeltkontrollere medisiner, heter det.

OAs kilder sier at det er mange avvik som ikke føres. Det er ikke tid til det. Dessuten lukkes de bare av ledelsen.

– Vi vet at avvik skjer, og det er viktig at de blir meldt inn slik at vi kan forbedre tjenesten vår, gjentar Kløvrud i en kommentar.

Uansett gjennomføres det nå personalmøter.

Det er midt i pandemien. Men temaene som har vært tatt opp i bekymringsmeldingen, tas opp gruppevis – via teams. I mål komme man ikke. Det loves en ny runde for å gjøre ferdig gruppearbeidet. Senere skal ledelsen bli konfrontert med hvor det ble av resten av arbeidet.

Bekymringsmelding vs. varsel

Det har også vært diskusjon om den anonyme bekymringsmeldingen skal sees på som et varsel.

Etter arbeidsmiljøloven skal varsler behandles etter helt spesielle og strenge kriterier.

Kommunedirektøren avgjør spørsmålet selv: Det er en bekymringsmelding.

– Men vi skal behandle saken med like stort alvor som om det var et varsel, sier han ifølge OAs kilder på innsiden av rådhuset.

Les også

Medisin-kaoset i Vestre Toten har sannsynligvis kostet unødig lidelse, sykdom eller død for noens bestemor eller bestefar

I ettertid blir det en diskusjon fordi kommuneledelsen og politikere i flere sammenhenger uttaler at de kritiske til at bekymringsmeldingene er anonyme, at de ikke er gått tjenestevei. Det er uheldig at saken debatteres i avisen, mener de. Siden mener de at avisen ikke fikk med seg helt det de mente.

De anonyme varslerne svarer – i Toten Idag.

Rett etterpå går også brukere ut. En kvinne som er avhengig av hjelpen hun får, kritiserer opplæringen i tjenesten.

Personalmøter på Teams

Julen kommer. Et nytt år rundes.

En ny handlingsplan ser dagens lys. Parallelt planlegger man omorganisering av hele tjenesten.

Agenda Kaupang, som har vurdert tjenesteområdet, har funnet at det er for stort lederspenn.

Kort oversatt: Lederne har for mange under seg. For mye personell å lede.

Samtidig øker uroen. For stadig vekk er det ansatte som rapporterer at ledelsen jakter på hvem som skrev brevet i oktober.

Farmasøyttilsyn i to dager

Rett etter nyttår kommer en representant for Sykehusapotekene til Sagatunet. Vestre Toten ønsker å få bistand til en total-gjennomlysning av medikamenthåndteringen i hjemmetjenesten.

Tilsynet står på handlingsplanen. Tilsynsfarmasøyten er der i to dager. Hun går gjennom rutiner, intervjuer ansatte og er med ut i tjenesten.

Rapportens konklusjoner kommer i februar, men forblir lenge ukjente for de folkevalgte. Tilsynet sees som en del av den interne saksbehandlingen.

Inne på Sagatunet ber ansatte om å få se den. Det ryktes at feilene som er funnet er grove.

Kritikk fra Statsforvalteren

Tirsdag 27. juli 2021 smeller det igjen på førstesidene i OA og Toten Idag.

Statsforvalteren er ferdig med å granske saken fra kvinnen som sa hun fikk feil medisiner.

Kritikken av Vestre Toten er knallhard. Selv om retningslinjene er på plass, bryter Vestre Totens loven.

– Vestre Toten kommune sikrer ikke forsvarlig legemiddelhåndtering til pasienter som får bistand til administrering av medisiner fra hjemmesykepleien, heter det i konklusjonen.

Det blir satt en frist for å få alt på plass.

Innen 1. november må kommunen ha fått opp en plan og igangsatt noen tiltak. Hjemmetjenestens medisinhåndtering skal opp på et nytt nivå. Så fort som mulig.

Den første som får beskjeden, er kvinnen som varslet Statsforvalteren.

– Jeg er glad for å bli trodd, sier nå kvinnen til Toten Idag og OA.

Kommuneledelsen kommenterer også.

– Kommunen tar denne avgjørelsen fra statsforvalteren på største alvor og den følges opp, svarer omsorgssjef Trine Kløvrud i Vestre Toten kommune.

Men omsorgssjefen legger samtidig til:

– Det er en stund siden denne saken kom opp. I tiden som har gått har kommunen jobbet med en rekke tiltak blant annet farmasøytisk tilsyn med en total gjennomgang av legemiddelhåndteringen i hjemmetjenesten for å få en fullstendig innsikt for å sette inn riktige tiltak. Også opplæringsrutinene er gjennomgått og det er utarbeidet ny opplæringsplan.

Med andre ord: Det er tatt tak i mye. Forbedringer er på gang.

«Åpner for hoderulling»

– Er det noen som fortjener en unnskyldning nå er det de ansatte. Brukerne fortjener også en unnskyldning, sier Frps leder Stig Vestlie til OA.

Han mener kommuneledelsens kommunikasjon i saken har fått en alvorlig skrape, at saken viser at det har vært for lite midler og ressurser i hjemmetjenesten.

Vestlie mener også det er et spørsmål om saken ikke bør få konsekvenser for noen.

I store deler av det politiske miljøet, og i fagforeningene, ristes det på hodet.

Krisen løses ikke med å sparke folk og skape mer frykt, mener flere. Det er åpenhet, tillit og samarbeid som må til.

Ikke imponert

Torsdag 28. juli har Toten Idag tatt saken opp med en framtredende jurist og ekspert på varslingssaker.

Advokat Birthe Maria Eriksen er alt annet enn imponert over måten politikere og kommunetopper har behandlet krisen og varslerne i hjemmetjenesten på.

– De ansatte må se at det nytter å si ifra, sier hun. Ut fra avisartiklene hun har gjennomgått, kan hun ikke se at det er skjedd.

OA peker på alvoret som skjuler seg bak statsforvalterens rapport.

– En bestemor, en bestefar, en psykisk syk tante eller onkel, har ikke fått i seg medisinene slik de skulle. Det kan ha kostet lidelse, sykdom, det kan ha kostet død., skriver ansvarlig redaktør 1. august.

Han mener det er naivt å tro at ikke kaoset i hjemmetjenesten ikke har hatt konsekvenser.

Les også

OAs redaktør har fått en strøm av tilbakemeldinger etter kommentaren. Det har gitt han et dilemma du bør være obs på

Kommentaren vekker reaksjoner.

Åpent brev til innbyggerne

Fjerde august forteller OA at ordfører Stian Olafsen har skrevet et åpent brev til alle innbyggerne i kommunen.

– For oss som er folkevalgte er det tøff kost å bli beskyldt for at våre tjenester tar livet av egne innbyggere slik det blir gjort på kommentarplass i helga, skriver han i innlegget.

Han ønsker å presisere at det ikke har skjedd dødsfall som konsekvens av feil medikamenthåndtering, men legger til at alle feil med medisiner kan få konsekvenser.

Olafsen sier også:

– I OA lages det for tiden et bilde av at Vestre Toten kommune har noe å skjule og at folk er redde for å si fra. Det første er direkte feil, og det andre håper vi er direkte feil.

Kommunedirektør Bjørn Fauchald har samtidig med ordføreren gått ut med en redegjørelse sendt kommunestyrets medlemmer.

«Fryktelig skjevt»

I en e-post 2. august tar han avstand fra avisens artikler og mener at OA blander kortene.

– Det er blitt presentert fryktelig skjevt at alt er negativ, men slik er det jo ikke. Det jobbes med alt det som er blitt påpekt, sier han.

Fauchald forteller også at OA har bommet når de har intervjuet varslingsekspert og advokat Birthe M. Eriksen.

– Dette ble ganske spesielt da vi ikke har hatt varslingssaker knyttet til de beskrevne utfordringene i hjemmetjenesten», skrev kommunens øverste administrative leder i orienteringen til kommunens øverste organ.

Ansvarlig redaktør i Toten Idag og Oppland Arbeiderblad avviser kritikken. Fylkeslederen i Norges Sykepleierforbund gir ham rett. Både i forhold til medikamenthåndteringen og varslingen.

Få dager etter må Fauchald også presisere en del av uttalelsen.

Det ukjente varselet

Det skjer etter en ny OA-artikkel 10. august.

Nyheten er at Det finnes et til nå helt ukjent varsel

Varselet ble sendt i mars.

Her kritiseres kommuneledelsen for ikke å ha tatt det første varselet alvorlig. Det heter også at forholdene i hjemmetjenesten ikke er blitt bedre.

Mottaker er ordføreren. Men han sender det etter eget sigende rett videre til kommunedirektøren.

Det som er klart er at ingen oppdaterer kommunestyret. Ifølge flere ansatte blir heller ikke hjemmetjenestens medarbeidere orientert.

I OA blir Fauchald nå spurt om uttalelsen ha ga til kommunestyret 2. august om at «man ikke har hatt varslingssaker tilknyttet de beskrevne utfordringene i hjemmetjenesten».

Svaret han gir er:

– Jeg har aldri ment å si at vi aldri har mottatt varsling i denne saken. Således kan du si at formuleringen var litt feil og klønete. Min formulering var rettet mot meldingen vi fikk i oktober.

OA kontakter igjen Birthe M. Eriksen, som nylig også har forfattet en bok om varsling.

Hun er fortsatt kritisk etter å ha fått OAs saker til gjennomlesing og også kommunedirektørens redegjørelse.

Hun mener kommunedirektøren kan ha villedet kommunestyret ved ikke å ha omtalt varslingsbrevet og ikke å ha fulgt det opp som et varsel etter arbeidsmiljøloven.

.

Hun er også kritisk til ordførerens rolle. Han sendte varslingen rett til kommuneledelsen, en ledelse som de ansatte varslet imot.

Senere reiser også en ledende FAFO-ekspert på varsling, spørsmål om ordfører ivaretok rollen sin som varslingsmottaker.

– Har han sendt det videre til kommuneadministrasjonen, uten å ha sett på det, er det en litt underlig form for håndtering med mindre han drukner i varsler hele tiden, sier FAFO-forsker Sissel C. Trygstad.

Nå har hjemmetjenestesaken for alvor tatt fyr.

Det stormer i den politiske leiren. Det er uro i fagforeningene og hos de ansatte.

I debattspaltene i OA koker det også.

Skriveriene fortsetter

Nye oppslag følger. Ni sykepleiere og vernepleiere har sluttet i hjemmetjenesten siden nyttår, heter det nå.

OA melder også at sankthans sendte sjefen ut SOS-melding. Det var krise. Man manglet folk. Det meldes at ansatte arbeider doble vakter flere dager i strekk, at sykmeldte beordres på jobb, at det er store problemer med å få avviklet sommerferien.

Nå har reporterne også snakket med flere som underbygger påstandene om at det pågår kildejakt på rådhuset og på Sagatunet, der hjemmetjenesten holder til.

Flere helsefagarbeidere og sykepleiere hevder tre helsefagarbeidere ble forhørt i over en time inne på et datarom på rådhuset.

De hadde angivelig blitt kalt inn på møtet på rådhuset uten forvarsel, uten noen agenda, uten å ha blitt kontaktet av tillitsvalgte.

– Referat ble ikke laget

Ledelsen hadde bedt Fagforbundets representant om å bli med på møtet. Med på møtet var også en sykepleier II, som referent, ifølge OAs opplysninger.

Noe referat fra møtet finnes ikke. Det ble ikke laget.

– Det var vel ikke alvorlig nok, er det siste svaret OA har fått fra Fagforbundet.

– Møtet ble oppfattet som både alvorlig og viktig. De ansatte reagerte kraftig. Det gjorde kollegene også, sier en av de ansatte i hjemmetjenesten til OA.

Når man kalles inn til ledelsen, med tillitsvalgt og referent, er det ofte et tegn på et møte som kan ende med advarsel eller få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Omsorgssjef Trine Kløvrud understreker i november overfor OA/Toten Idag at det tydelig var blitt formidlet til personalet fra både ledelse og tillitsvalgte at de ikke var opptatt av å finne ut hvem som står bak meldingen.

Det gjentas nå, men sykepleiernes plasstillitsvalgt er ikke enig.

– Dette har vært dobbeltkommunikasjon fra kommuneledelsen i denne saken, sier Rita Bakkelund Bekk.

Mangler vakter

Mest oppsikt vekker opplysningene om at det mangler 435 vakter de neste 8 ukene for å få hjulene til å gå rundt.

De tillitsvalgte i Norsk Sykepleierforbund bekrefter dessuten at en sykepleier som var 100 prosent sykmeldt ble beordret på jobb.

Omsorgssjef Trine Kløvrud holder fast på at det ikke er alt av påstander og opplysninger i OAs artikler som framsettes som hun kjenner igjen fra virkelighetsbildet hun selv har.

– Jeg vil presisere at sykemeldte blir ikke og skal ikke beordres på jobb, men i en krevende situasjon har det i henhold til vanlige rutiner i arbeidslivet forkommet at en har spurt om restarbeidsevne for å ivareta oppgaver som krever spesifikk fagkompetanse, sier hun.

Nye varsler

I disse ukene dukker også nye varsel-brev opp som sendes kommunestyrepolitikere og OA.

Opposisjonen viser dessuten til loven og insisterer på et snarlig kommunestyremøte. Ordfører sier at han «for så vidt» fortsatt har tillit til kommunedirektøren.

Lørdag kveld, to dager før politikerne skal samles for å diskutere saken, avslører OA innholdet i den farmasøytiske rapporten. Det er seks måneder siden den ble levert. Omsorgssjefen har henvist til den. Men innholdet i den har ikke vært kjent.

OA gjengir hovedinnholdet i rapporten. Rapporten avdekker omfattende avvik, både på medisinrommet, i dialogen med leger og i rutinene ut mot pasientene.

Tjenestefarmasøyten rapporterer generelt mye rot.

Hun finner medikamenter utgått på dato.

På medisinrommet finnes det tabletter og morfin i løs form. Morfin er holdbar i bare 12 timer.

Det føres ikke narkotikaregnskap.

Det er også svikt i rutinene ute hos pasientene. Det er ikke alltid listene kontrolleres.

Til OA sier kommunedirektør Bjørn Fauchald at rapporten er unntatt offentlighet, at ansatte må ha kvittert når de har fått lese den, at han derfor ikke kan si noe om rapporten uten å bryte forvaltningsloven.

Men Fauchald gjentar overfor OA at det er et omfattende arbeid på gang sammen med de tillitsvalgte for å løse utfordringene.

Sykepleierforbundet hovedtillitsvalgte i Vestre Toten, Rita Bakkelund Bekk, gir en kommentar som tilsier at man ikke har kommet så langt i praksis.

– Slik OA gjengir innholdet i rapporten beskriver den tilstandene slik de også er i dag, sier hun.

– Beklager, beklager

Det ekstraordinære kommunestyremøtet avholdes en solfylt mandag kveld 16. august, et døgn etter OAs publisering av farmasøytrapporten.

Møtet avholdes fordi mer enn en tredjedel av kommunestyret har krevd det.

Tidligere på dagen har hovedutvalget som har ansvar for helse og omsorgstjenestene, blitt orientert om farmasøytrapporten som OA omtaler.

Møtet le lukket. Årsaken er farmasøytrapporten. Ett av medlemmene i utvalget forteller at den gjennomgås. Slik han husker det er ting i rapporten som er sladdet for de folkevalgte.

Men nå er det kommunestyremøte. Klokken 18. Møtet går direkte på Toten Radio og sendes live på OA TV.

Både ordfører, kommunerådgiver og omsorgssjef beklager - gang på gang.

– Jeg har lyst til å starte med en beklagelse. Til de som ikke har fått medisinen og hjelpa de har krav på. Til de som ikke følger seg hørt. For den stormen vi står i. Dette er tøft. Vi skal komme oss gjennom det. Da varselet kom ble det tatt på alvor. Dessverre må vi erkjenne at oppfølginga ikke har vært god nok, sier ordfører Stian Olafsen.

– Noen ansatte har og kjent på utrygghet, det er ikke bra. Det er beklagelig. Vi skal ha en god og trygg arbeidskultur, og det er mitt ansvar. Vi kunne håndtert innspill på en bedre måte. Det må påpekes at pandemien sammen med vanskelig rekruttering har gjort det ekstra utfordrende det siste året, sier kommunedirektør Bjørn Fauchald.

Også omsorgssjef Trine Kløvrud beklager at det har tatt lengre tid enn ønskelig med å få gjort de nødvendige tiltak i tjenesten. Men hun minner også om at sykepleiermangelen ligger i bunn. Det er ikke lett å få tak i erstattere for dem som slutter.

Vedtar gransking

Denne kvelden vedtar kommunestyret enstemmig at kontrollutvalget skal undersøke de alvorlige opplysningene som er framkommet:

– Om kommuneledelsen fulgte opp meldingene fra ansatte i hjemmetjenesten høsten 2020 og våren 2021 på forsvarlig måte, og i tråd med arbeidsmiljølovens regler.

– I hvilken grad det er tilrettelagt for en forsvarlig ytringskultur blant ansatte i Vestre Toten kommune.

– Om dagens retningslinjer for varsling er godt nok kjent i organisasjonen, og om retningslinjene ivaretar varsler mot toppledelsen på en tilfredsstillende måte.

Det handler ikke lenger bare om hjemmetjenesten. Et par dager tidligere har Jostein Lundvoll, vaktmester i 19 år i Vestre Toten, gått ut i OA og sagt at ballongen som har sprukket i hjemmetjenesten bare er ett eksempel på en ukultur.

De ansatte reagerer

Fred blir det ikke. Sykepleierforbundets fylkesleder Ida Høiby sier at medlemmene hennes ikke kjente seg igjen i bildet kommuneledelsen presenterte i det ekstraordinære kommunestyremøtet.

Stemningen er dermed fortsatt betent mellom de som sitter på rådhuset og de som arbeider ved Sagatunet. Et stort antall hjemmetjeneste-ansatte med munnbind møter også i kommunestyremøtet kort tid etterpå.

De markerer at de ikke vil gi seg før ting faktisk blir gjort noe med.

26. august smeller dessuten en ny bombe.

Les også

Vestre Toten hevder OA har opptrådt uetisk – nekter innsyn i hjemmetjeneste-rapport

Fremskrittspartiet har politianmeldt ordfører Stian Olafsen, kommunedirektør Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine Kløvrud i Vestre Toten for grov tjenestefeil, melder OA.

– Vestre Toten kommune har reagert meget klanderverdig etter mange varsler og klager på kvaliteten og kvantiteten i hjemmetjenesten. De tre anmeldte har alle et ansvar for kommunens mangelfulle behandling av både varslere og selve varslenes innhold, sier leder i Vestre Toten Frp, Stig Vestlie, på pressekonferansen senere på dagen.

Carl I. Hagen kaster seg inn

Det er bare noen dager siden hjemmetjenestens ansatte troppet mannsterke opp i kommunestyremøte i Vestre Toten. Med munnbind.

Nå er noen av dem også på plass på Toten Hotell. Her har Carl I Hagen, Stig Vestlie og Svein Erik Sørensen kalt inn til pressekonferanse.

Carl I. Hagen forklarer hvorfor han mener det er grunn til å politianmelde ordfører, kommunedirektør og omsorgssjef-

Reaksjonene er skarpe hos flere i kommunestyret. Aps Stig Pettersbakken uttaler seg i OA og mener Hagen slår politisk mynt på krisen i hjemmetjenesten.

På pressekonferansen på Toten Hotell på Sillongen tar Frps førstekandidat i Oppland, Carl I. Hagen, ordet.

Han stiller seg bak anmeldelsene og har også fungert som rådgiver.

– Det ble varslet om en uholdbar situasjon i fjor, og fortsatt hører vi om at folk må jobbe doble vakter mange dager på rad. Det er helt uforsvarlig, og det er et ledelsesansvar. Vi hører om fryktkultur og represalier mot dem som varsler, sier den partiveteranen og den mangeårige lederen.

Anmeldelsen blir møtt med fy-reaksjoner i resten av det politiske miljøet i Vestre Toten.

De mener Hagen og Frp nå prøver å slå politisk mynt på krisen.

– Ja, hva skal en si? Dette er uvirkelig. Dette er sirkus Hagen. Jeg er sjokkert, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret, Stian Pettersbakken.

Pettersbakken understreker at kommunen på ingen måte har noe imot å bli sett i kortene, men mener kontrollutvalget burde få gjøre jobben sin i fred før man begynte å trekke inn andre.

Les også

Om å røre i grøten

Ernst & Young får jobben

24. september: Fristen går ut for å sende inn tilbud på granskingen. Ernst & Young kan levere fortest og man mener de kan gjøre det med kvalitet.

11. oktober er det oppstartsmøte med granskerne. OA blir kastet på gangen, mens kommunedirektør Bjørn Fauchald blir sittende nesten hele møtet ut. I formannskapssalen og på videoskjermen diskuteres arbeidsopplegg, framdrift og hvilke kilder man ønsker å snakke med. Ifølge Kjell Borglund vil man også diskutere hvordan man forholder seg til andre kilder enn ledere og tillitsvalgte.

Frode Skåmo Krabbesund, leder av granskningsenheten til Ernst & Young i Norge, oppsummerer. Han sier man vil gjennomføre intervjuer i ukene 42 og 43. Utkast til rapport mener han bør være klar i uke 45 til 46.

Dermed kan kontrollutvalget gå gjennom funnene før jul.

Man blir også enig om å gjennomføre en elektronisk spørreundersøkelse blant de ansatte i kommunen i forbindelse med granskningen.

Fra før av er Bedriftshelsetjenesten i gang med en. Flere av de ansatte er usikre på om de skal svare på den. Flere er også i tvil om de kan stole på at Ernst & Young beskytter deres anonymitet overfor kommunen.

Million-overskridelser

OA ber nå om innsyn i driftsresultatene. Tre uker etterpå kommer innsynet. Det er million-overskridelser på overtidsbruk i hjemmetjenesten. Andelen sykmeldte har passert 20 prosent.

OA ser dessuten på arbeidsmiljøbrudd i tjenesten. Tallene viser at de stiger. Antallet innmeldte brudd steg markant i oktober i fjor, samme måned som bekymringsmeldingen kom. Siden har de med noen måneder med unntak fortsatt å være høye.

På rett vei

- Det tar lang tid å rydde opp i hjemmetjenestem. Det er utfordrende arbeid. Men det går rette veien, sa kommunedirektør Bjørn Fauchald.

Datoen er 11. november. Det er formannskapsmøte. Omsorgssjef Trine Kløvrud har få minutter tidligere konkludert likedan.

Ute lyser høstsola over Toten. Optimismen kryper også forsiktig fram i formannskapet.

De folkevalgte reagerer positivt. Men kommunedirektør Bjørn Fauchald og omsorgssjef Trine Kløvrud avslører også at man må ty til vikarbyråer for å skaffe ønsket personell i jula.

Det er ingen vei utenom selv om det er dyrt.

Avviser igjen OA-artikkel

Samtidig avviser kommunedirektør på nytt en artikkel i OA under sin redegjørelse. Kommunen har reagert på flere av avisens artikler og avisens metoder i saken.

Men PFUs sekretariat finner ingen brudd på god presseskikk da de går gjennom kommunens klagepunkter. Statsadvokaten finner det heller ikke rett av kommunen å nekte avisen innsyn i den hemmelige farmasøytrapporten.

– Den inneholder ingen taushetsbelagte opplysninger, fastslår Statsforvalteren.

I formannskapet roser både Kløvrud og Fauchald de ansatte for den imponerende innsatsen de har lagt ned. Kløvrud sier at det jobbes godt, at man er sammen om å løse oppgavene.

Men snart drukner rosen i ny støy internt. For både helsefagarbeidere og sykepleiere reagerer på at vikarbyråer skal leies inn for å redde jula.

For det første skal ingen ha fått fri i jula. For det andre har ikke vikarbruken vært klarert med de tillitsvalgte. Det hadde vært bedre og billigere å betale ekstra til egne ansatte, slik de gjør i Gjøvik, blir det sagt av flere til OA.

Lederne retter igjen skytset mot OA. De uttaler internt at det er flere ting som ikke stemmer i OA-artikkelen, men avisen mener den bare har gjengitt det som ble sagt fra talerstolen i formannskapet i formannskapets påhør.

Men et av Norges største vikarbyråer for helsepersonell, Ramstad Care, konstaterer uansett at prosessen drøyer. De har fått beskjed om at man ønsker to sykepleiere og tre helsefagarbeidere for å dekke opp jule og nyttårshøytiden. De har to spanske sykepleiere klare og søker etter boliger til dem.

Men nå må de sende de norsktalende spanjolene et annet sted.

– Det er mange som vil ha sykepleiere om dagen. Det er førstemann til mølla, får OA opplyst hos vikarbyrået.

Ikke alle er like begeistret for de ansattes reaksjoner:

– Det er noen som aldri blir fornøyde. Som alltid klager. Som aldri føler de blir informert godt nok, sier en tidligere leder i hjemmetjenesten i Gjøvik-regionen.

– Å få inn vikarer er jo et tiltak for å bedre arbeidssituasjonen og sikre en god tjeneste.

– Det er å misforstå hele saken, og snu den på hodet, er svaret fra ansatte OA snakker med.

Venter på svar

I midten av november 2021 har Ernst & Young studert dokumenter, gjennomført spørreundersøkelsen og intervjuer. Rapporten er under utskriving.

Det er enighet i omsorgssektoren i Vestre Toten om at mangelen på sykepleiere og fagpersonell er et problem. Men uttalelsene spriker i flere retninger om hva som skal gjøres, faktisk gjøres, og hvordan det faktisk samarbeides.

Det alle derfor håper er at rapporten, uansett utfall, vil bli et vendepunkt, et momentum, for å få hjemmetjenesten på rett kjøl.

For til syvende og sist er det dette det handler om: Å levere gode tjenester til innbyggerne.. Gi trygghet for liv og helse.