Fagforbundet Innlandet er sterkt kritisk til at det nå stilles krav til universitets- og høyskoleutdanning for å arbeide i sentrale velferdstjenester. I barnevernet gjør nye, lovfestede krav at man må ha bachelorutdanning for å kunne jobbe i barnevernsinstitusjoner. Dette fører til at fagarbeidere og ansatte uten formalisert kompetanse blir skjøvet ut, noe som vil gi dårligere tjenester i barnevernet.

Fagforbundet advarte tydelig mot dette da forslaget kom, men ble dessverre ikke hørt. De seinere årene er det blitt stilt nye kompetansekrav innen flere av velferdstjenestene. Intensjonene bak disse kravene er trolig de aller beste, men det er ikke alltid at gjør tilbudet til brukerne bedre.

Normer og kompetansekrav virker mot sin hensikt når de ikke er mulig å gjennomføre.

I barnevernet og i andre tjenester opplever man at det rett og slett ikke er mange nok som har den kompetansen som det blir stilt krav om. Dette problemet kan bli forsterket i ei tid der det er mangel på arbeidskraft i viktige deler av arbeidslivet. Kompetansekrav fører da til at virksomheter må drive i strid med lov eller norm. Dette kan også gi ekstra byråkrati knyttet til dispensasjonssøknader, som vil stjele tid som skulle vært brukt på brukerne av tjenestene.

Kompetansekrav gjør også arbeidsplassene til ansatte uten formell kompetanse utrygge, fordi de må leve med at de kan miste jobben dersom det kommer andre med formell kompetanse.

Vi ser allerede at vikarer i institusjonsbarnevernet som ikke oppfyller bachelorkravet, har problemer med å få videre jobb. Dette er ansatte som har jobbet i tjenesten i årevis, som har mye god erfaring, og som Bufetat er helt avhengige av for å gi et forsvarlig tilbud.

Fagforbundet Innlandet mener det er svært alvorlig at det ikke lenger er plass til fagarbeideren og assistenten i institusjonsbarnevernet. Regjeringa sier den ønsker å satse på fagarbeideren. Da må de samtidig sørge for at det er jobb til dem når de er ferdig utdannet. Vi trenger et mangfold av kompetanse for å ivareta sårbare barn og unge. Erfaring og personlig egnethet er også viktige faktorer i arbeidet for barn med ulike og sammensatte behov.

Regjeringa er nå i gang med et viktig arbeid knytta til tillitsreform i offentlig sektor. Dersom dette arbeidet skal bli vellykket, kan ikke det lokale handlingsrommet bli snevret inn av stadig nye, sentralt bestemte, kompetansekrav og bemanningsnormer.

Fagforbundet Innlandet ber regjeringen revurdere og stoppe «avskiltingen» av fagarbeidere og assistenter i institusjonsbarnevernet. Regjeringen og Stortinget må ta inn over seg at det er behov for et mangfold av kompetanse blant de ansatte i velferdstjenestene.