Tidligere i vår varslet Statsforvalteren i Innlandet at de på oppdrag fra Miljødirektoratet skulle gjennomføre en landsomfattende tilsynsaksjon for å kontrollere kunstgressbaner.

Formålet med aksjonen var for å sjekke om eierne fulgte det nye regelverket, som skal hindre at gummigranulat sprer seg i miljøet.

31. mai ble det utført en inspeksjon ved Gjøvik stadion, som eies av Gjøvik kommune. Da avdekket Statsforvalteren tre avvik, som kommunen plikter å rette opp i. Innen 30. september måtte kommunen ha sendt en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet, eller en forankret handlingsplan med tidsfrister for rettelse.

Gjøvik kommune ble også ilagt et inspeksjonsgebyr på 21.000 kroner.

Ikke fornøyd

I et brev til Gjøvik kommune, går det fram at Statsforvalteren fortsatt ikke er fornøyd med kommunens tiltak og skriftlige redegjørelse.

Statsforvalteren peker på en manglende risikovurdering, der to av tre baner på Gjøvik stadion ikke er miljørisikovurdert skriftlig. I tillegg ønsker Statsforvalteren en «risikovurdering uten tiltak» for å kunne vurdere de forskjellige tiltakenes effekt.

Gjøvik kommune skriver i sin redegjørelse at flere av tiltakene som må gjøres for å rette opp avvikene har stor kostnad og at det derfor må bevilges en økonomisk ramme.

– Statsforvalteren avventer med å avslutte saken til vi har en framdriftsplan som lukker avvikene. I dette tilfellet krever det en bekreftelse på at tiltakene beskrevet i brevet deres blir bevilget en økonomisk ramme. Alternativt må kommunen komme med en mindre kostbar framdriftsplan som lukker avvikene, heter det i brevet.

Tre avvik

Det første avviket gikk ut på at det var mangelfull internkontroll. I en kommentar til avviket skriver Statsforvalteren at kommunen ikke har etablert et internkontrollsystem i henhold til Internkontrollforskriften. Det var heller ikke utarbeidet en skriftlig risikovurdering for ytre miljø.

I tillegg avdekket kontrollen at kommunen hadde manglende tiltak for å forhindre spredning av plastholdig løst fyllmateriale fra brukere. Dette gjaldt imidlertid ikke hovedbanen på Gjøvik stadion.

I brevet til kommunen skriver Statsforvalteren at det ved to av tre baner med kunstgress på stadion ikke var innført noen tiltak ved befaringen for å hindre at gummikulene ble spredt utenfor banen via brukere av banen.

– Vi anser dette som et alvorlig avvik, står det i brevet.

Manglende informasjon

Det tredje og siste avviket på stadion går ut på manglende informasjon til brukere av banen. Heller ikke dette gjelder hovedbanen.

Statsforvalteren henviste her til forurensningsforskriften paragraf 23A-5, hvor den som er ansvarlig for idrettsbaner der plastholdig løst fyllmateriale brukes må sørge for at brukere av banen blir informert om spredning. Det skal også informeres om tiltak for å redusere slik spredning.

Det ble ikke avdekket noen anmerkninger under tilsynet. Det ble imidlertid opplyst om andre forhold.

– Vi minner om at plastgranulat utenfor banene er å anse som forurensning, skriver Statsforvalteren.

Det ble også vist til at dersom man eksempelvis har to kunstgressbaner med naturgress mellom og en sandvolleyballbane inne på samme inngjerdede område, vil man allikevel trenge å rette tiltak inn mot hver enkelt kunstgressbane for å hindre spredning.

– Dette er en problemstilling som vil bli aktuell for anlegget inkludert i dette tilsynet, står det i brevet.