Statsforvalteren har siden hendelsen der to seksten år gamle jenter ble funnet døde i Spydeberg, skaffet seg oversikt over saken og gjort undersøkelser, melder Statsforvalteren i Oslo og Viken.

De har nå besluttet videre tilsynsmessig oppfølging.

– De aktuelle instansene vil motta informasjon om innretningen for videre tilsynsmessig oppfølging. Tilsynet gjennomføres overfor flere instanser som var involvert i tjenestetilbudet rundt jentene. I første omgang vil vi undersøke om jentene har fått forsvarlig hjelp og oppfølging fra barneverntjenesten i Indre Østfold kommune, Fossumkollektivet og Bufetat, opplyser Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Samarbeid med Innlandet

Deler av tilsynet med Bufetat vil gjennomføres i et samarbeid mellom Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Innlandet.

– Som del av tilsynet vil vi blant annet undersøke hvordan de ulike tjenestene har samarbeidet for å sikre helhetlig hjelp til jentene, sier Mari Hagve, direktør for sosial- og barnevernavdelingen.

Ida Kjerschow Harstad, avdelingsdirektør for barnevern og familie ved Statsforvalteren i Innlandet, gir følgende korte kommentar til OA fredag:

– Alle statsforvalterne er gitt i oppdrag av Statens helsetilsyn å samarbeide regionvis om tilsyn med Bufetat, sier hun, og utdyper hvordan samarbeidet er innrettet:

– Derfor har vi et etablert og systematisk samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken om alle tilsyn med Bufetat region øst, som gir bistand til kommuner både i Innlandet og Viken. Det gjelder også tilsynet med Bufetats bistandsplikt i denne saken.

Bodde i Vestoppland

På spørsmål om tiden tvillingene tilbrakte på institusjon i Innlandet, som OA tidligere har omtalt, vil være gjenstand for videre undersøkelser, svarer Harstad at Statsforvalteren i Innlandet foreløpig ikke har flere kommentarer.

– Helsetilsynet har oversendt varsler til Statsforvalteren i Oslo og Viken. Når vi mottar varslene, vil vi gjennomgå opplysningene og vurdere om de også gir grunnlag for videre tilsynsmessig oppfølging.

De vil ikke uttale seg ytterligere om saken mens tilsynet pågår.

OA har tidligere fortalt at de to jentene hadde opphold ved Olivia Solhaugen i Vestoppland. Tidligere var de en stor aktør i regionen. Institusjonen er en av flere som tidligere har blitt kraftig kritisert av Bufetat og Statsforvalteren etter tilsyn. Statsforvalteren slo fast i et tilsyn i 2021 at unge ved flere av boenhetene hadde en negativ rusutvikling og negativ påvirkning på hverandre – og ikke kunne være sammen uten tilsyn.

Krever gjennomgang

Barneombud Inga Bejer Engh venter en grundig gjennomgang av hva som skjedde da tvillingjentene døde i Spydeberg.

– Dette er en svært tragisk hendelse. At barn dør under barnevernets omsorg er alvorlig, og det skal ikke skje, uttalte barneombud Engh til TV 2 dagen etter jentenes tragiske dødsfall ble kjent, før hun viste til en gjennomgang Aftenposten har gjort av at ti barn har dødd under barnevernets omsorg de siste årene.

– Det bør nå lyse noen kraftige varsellamper hos barnevernsmyndighetene. At Statsforvalter åpner tilsynssak etter hendelsen i Spydeberg er bra, men ikke tilstrekkelig. Jeg venter at myndighetene går grundig gjennom hva som har skjedd i alle saker hvor barn har mistet livet, sa Engh.

Aftenposten har siden i fjor sommer jobbet for å få innsyn i de 200 mest alvorlige hendelsene de siste to og et halvt årene i norsk barnevern. Etter at tragedien i Spydeberg ble kjent, har avisen avdekket følgende:

Fra mars 2020 til august 2022 har 102 barn forsøkt å ta sitt eget liv til sammen 190 ganger.Ti barn døde under barnevernets omsorg i denne perioden, flere av dem i selvmord.Det er registrert over 1650 alvorlige hendelser ved norske barnevernsinstitusjoner.Det vil si at det i snitt skjer to alvorlige hendelser hver dag.