Statlige føringer og plassering av statlige institusjoner som sykehus

MOTOR: - Dersom Innlandet skal ha mulighet for utvikling må vi tåle at det er en sterk motor, mener artikkelforfatterne..

MOTOR: - Dersom Innlandet skal ha mulighet for utvikling må vi tåle at det er en sterk motor, mener artikkelforfatterne.. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det pågår en intens debatt om plassering av sykehus i Innlandet. Dersom man leser Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6–2 (www.Regjeringen.no) synes det rimelig å forstå det som at statlig arbeidsplassintensive kompetansebedrifter må legges til eksisterende byer. De skal bidra til «å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet». «Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlig transportformer».

Det har ikke noen gang fra myndighetenes side vært fremmet noe ønske om å bygge opp en femte by rundt Mjøsa. Tvert imot bør de eksisterende byene styrkes. Byene må være motorene slik at vi kan utvikle hele Innlandet. Byfunksjoner må legges til byer. Sykehus er en byfunksjon. Et sykehus er en kompetansebedrift og er avhengig av å rekruttere høyt utdannet personale for å kunne gi pasientbehandling av høy kvalitet. Ved plassering av et nytt sykehus må man se på hvilke andre attraktivitetsfaktorer som kan ha betydning. Vi vet at god skole, kulturtilbud og attraktive arbeidsplasser for partner er avgjørende.

Kompetansebedrifter kjennetegnes også ved at de samarbeider med andre kompetansemiljøer. I Hamar har man blant annet et sterkt bioteknologimiljø, et landsledende miljø innen VR-teknologi, Høyskolen i Innlandet som forhåpentligvis snart får universitetsstatus og det er planer om Science Park. En samling av slike funksjoner er viktig for å utvikle hvert enkelt av miljøene til noe større og enda bedre. Det er med på å sette Innlandet på kartet. Dersom Innlandet skal ha mulighet for utvikling må vi tåle at det er en sterk motor.

For omlandet vil det ha positive ringvirkninger. Ved lokalisering av det nye fellessykehuset for Innlandet må det være med på å styrke et eksisterende byområde i Innlandet. Sykehuset bør derfor legges i det mest befolkningstette området, der det også er størst befolkningsøkning. De to andre relevante sykehusene ligger allerede i byer. En lokalisering av fellessykehuset på Moskogen eller Biri vil medføre utstrakt bruk av bil. De fleste ansatte og pasienter som skal til dagbehandling, vil i stor grad måtte benytte bil. Det er ikke i overensstemmelse med statens egne retningslinjer. Det er også et særdeles dårlig alternativ i en tid da klimaendringer ses på som en av vår tids største trusler.

Ved å legge sykehuset der det bor flest folk, og befolkningsøkningen er størst, vil både de fleste pasienter og ansatte kunne ha kortere reisevei. Vi må forvente at Staten følger sine egne retningslinjer. Av hensyn til både byutvikling og klima bør det nye fellessykehuset for Innlandet legges til Innlandets tettest befolkede område, hvilket er Hamarområdet.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags