Vi ser det vesle huset over veien. Det er i synsfeltet daglig, mange ganger. Den står der forlatt og slik har det vært gjennom vinter og vår siden Fylkesveg 244 ble utvidet fra Lena sentrum forbi «Kampen» til krysset opp mot Lensbygda. Har en plan fra Statens veivesen fra 2001 og under avsnittet kulturminner står Tangvollstugua omtalt som eneste kjente objekt foreslått til bevaring fra fylkeskonservatoren. Siden den gang har flere bekledd stillingen som fylkeskonservator i Oppland og dette unnselige huset har forblitt i sin begredelige form. Forskjøvet fra sin opprinnelige plassering og glemt av en kulturetat som har til sin oppgave å bevare,- men dette ble kanskje for smått. Likevel, stua er fordømt godt synlig der den ligger tett inntil vegen der hundrevis av bilende og gående passerer daglig.

Stua ble overført fra Statens veivesen til Oppland fylkeskommune fordi dette var det mest naturlige da mye tid hadde gått etter at stua måtte vike for veien. Fylkeskommunen bekostet ny grunnmur da stua måtte vike for utvidelse av veien, og i den forbindelse ble fylkeskommunen påført en utgift på kr 200000. Der har saken, og huset stått for vær og vind siden. Inntil ganske nylig da tomta der huset står plutselig hadde blitt interessant. Da benyttet fylkeskonservatoren en gyllen sjanse og salgsprosessen var i gang. Nå er salget avsluttet, fylkeskommunen fikk endelig kvittet seg med ansvaret og sitter oven i kjøpet igjen med en brukbar fortjeneste til tross for sitt manglende engasjement og sine forsømmelser.

Vi kan spørre; hvorfor har denne saken betydning? Først og fremst fordi Tangvollstua er en del av flere bygg her på Kampen. Den er en del av et strukturelt bilde og bør ikke behandles som et enkeltstående objekt som skal skaltes og valtes med aller minst fra fylkeskonservatorens side. Denne kretsen av hus her på «Kampen» er det siste som står igjen av det gamle Lena og det burde fylkeskonservatoren for lengst ha tatt tak i. Dette tjener ikke den offentlige forvaltningen til ære.

Ettersom vi er eiere av Øvre Håjen som ligger vis-à-vis Tangvollstua og dessuten dagens kulturbærere av områdets håndverkstradisjon, hadde vi kanskje sett det som naturlig at fylkeskonservatoren hadde tatt kontakt i sakens anledning. Vi har selv ansvar for at vår bygningsmasse blir tatt vare på i tråd med de premissene som er lagt fra det offentliges side. Da ingen dialog har funnet sted i forkant av salget, tolker vi det som mangel på interesse og i verste fall respekt. Sammen kunne vi ha funnet en løsning for restaurering og bruk som kunne hatt en allmenn interesse.

Så vidt meg bekjent var ikke tilbyderne mange da budrunden gikk, men jeg kan med sikkerhet si at fylkeskonservatoren hadde mulighet for å overlate eiendommen til kjøpere med stor kompetanse og hjerte for bygningsvern. Den med interesse for tomta og størst lommebok, men minst innsikt fikk tilslaget.

Til fylkeskonservatoren i Oppland, hva er det du holder på med? Har du virkelig anledning til å legge ut et kulturminne for salg på denne måten? Eiendomsmekleren kunne umulig ha innblikk i saken ettersom salget ble promotert med at huset er kondemnabelt. Vi har ikke bruk for et fylkeskommunalt bygningsvern som dette er et eksempel på. Saken ble kanskje sett på som ubetydelig, men man skal vokte seg for detaljene.