I OA 16. januar var et oppslag om islamsk kultursenter i Gjøvik, som har kjøpt et tidligere bakeri i Hunndalen for å etablere moske/forsamlingslokale der. Dette er i seg selv flott og jeg må bare gratulere og ønske lykke til med nyetableringen der.

Men så kommer jeg til siste avsnitt i artikkelen som kan fortelle at deres 77 år gamle imam nylig har tilbragt seks måneder i Somalia der han har en viktig rolle som rådgiver på linje med den han har i Gjøvik. Han gir råd både i familiære spørsmål og i andre sammenhenger (hva nå det måtte være). Dette får meg til å stoppe opp, hva innebærer dette for integreringsarbeidet vi gjør? Årlig bruker vi hundrevis av millioner til dette formålet. Og i tillegg ligger det stort engasjement blant frivillige for å bidra til inkludering og god integrering, altså samlet en stor dugnad fra det norske folk. Først vil jeg gjøre rede for noen betraktninger jeg har med bakgrunn i en nylig offentliggjort forskningsrapport og faktaopplysninger.

En forskningsrapport bestilt av IMDi slår fast at en av fem gutter med somalisk bakgrunn sjelden får lov til å være sammen med venner på fritiden, for jenter er tallet tre av fem. Ungdommene rammes og går glipp av viktige sosiale og kulturelle koder i det norske samfunnet, de får dårligere språkutvikling og mister et viktig sosialt nettverk for å oppnå god integrering. Over 40 prosent av somalisk ungdom oppgir at de har fått deler av sin utdanning i utlandet (etter ankomst til Norge eller også selv om de er født her). Dette begrunnes med behov for «kulturrehabilitering». De avbryter dermed skolegang i Norge og kommer på etterskudd både språklig og faglig. Det viser seg også at jenter som bruker hijab er utsatt for adskillig sterkere sosial kontroll enn de som ikke bærer det.

Vi vet at økende barnefattigdom kommer av store barnekull i innvandrerfamilier som lever av/delvis av sosialhjelp. Mange kommuner melder om voldsom økning de senere år.

Bare i Trøndelag har 28 av 44 kommuner sprengt sine sosialhjelpsbudsjett og årsaken er økt bosetting av flyktninger. Stort bedre stilt er vi ikke i Gjøvik. Dette er overhodet ikke bærekraftig for vår velferdsmodell. Selvforsørgelsesgraden må opp, og mesteparten av den jobben må innvandrerne gjøre selv, vi kan bare legge til rette for det.

Det jeg her har referert til har i vårt samfunn, og spesielt blant politikere, stor berøringsangst. Men det blir ikke bedre av å stikke hodet i sanden, vi må erkjenne problemene vi står overfor og gå i dialog med de det gjelder.

Så ønsker jeg å stille noen konkrete spørsmål til Imamen og de andre mennene i styret som orienterte om deres planer (for det var jo bare menn, ingen 40 prosent-regel der)

1. Snakker Imamen godt norsk og har han gode kunnskaper om det norske samfunnet, likestilling og kvinners rettigheter?

2. Mener dere at det er greit om skolegang avbrytes her og deler tas utenlands?

3. Hvordan jobber miljøet rundt moskeen med å få sine medlemmer til å ta utdanning og komme seg ut i reelle jobber slik at de blir selvforsørgende?

4. Hvordan vil dere stille dere til et hijabforbud før fylte 16 år?

6. Hva tenker dere om sosial kontroll av ungdommer (både gutter og jenter) ?

7. Er dere positive til familieplanlegging, og er dere enige i at kvinnen selv bestemmer hvor mange barn hun vil ha og står fritt til å bruke prevensjon?

8. Er dere enige i at god integrering blant annet består i å akseptere og respektere normer og regler som gjelder i det landet man har fått asyl i og bosatt seg i?