For inneværende skoleår var det hele 56,7 prosent som søkte seg til Vg1 yrkesfag, og resten til studieforberedende utdanningsprogrammer innen videregående skole. De siste åra har en økende andel søkt seg til yrkesfag, og det er en gledelig trend da Innlandets arbeidsliv har økende etterspørsel etter yrkesfaglært arbeidskraft. Framover mot 2035 vil det anslagsvis mangle 7000 fagarbeidere bare i vårt fylke. Det er særlig innen utdanningsprogrammene Helse- og oppvekstfag, Bygg- og anleggsfag og Mat- og restaurantfag at det trengs yrkesfaglært arbeidskraft. Men også innen Elektrofag, Teknisk- og industriell produksjon (TIP), Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Naturbruk, Design og tradisjonshåndverk, Service, salg og reiseliv, og Frisør, blomster og interiørdesign gis det viktige utdanninger som samfunnet etterspør. Hvert utdanningsprogram kan inneholde mange ulike programområder og muligheter, se vilbli.no og Innlandetfylke.no.

I Innlandet har vi 23 videregående skoler og en fagskole som til sammen har et bredt og godt yrkesfaglig tilbud. Det er gode muligheter til yrkesfaglig fordypning og teorifagene er ofte praktisk rettede. Svært mye er lagt til rette for at så mange som mulig skal gjennomføre og bestå videregående utdanning. Alle kvalifiserte skal om mulig få tilgang på læreplass, og i praksis gjelder dette de aller fleste. Ellers kan yrkesfaglig kompetanse oppnås gjennom Alternativt vg3 eller Fagbrev som elev. Innen yrkesfag finnes ellers flere alternative skoleløp.

Utdanning og kompetanse er nøkkelen til vekst og utvikling, både for den enkelte og for samfunnet generelt. Utdanning er helt nødvendig for å sikre verdiskaping og for å opprettholde offentlig velferd og tjenestetilbud.

Samfunn og næringsliv står foran store endringer og omstillingsbehov i åra framover, og det er nok å nevne utfordringer knyttet til eldrebølge, helse, klima- og miljø og det grønne skiftet. Et av grunnspørsmålene er hva vi skal leve av i framtida, og for Innlandet er det pekt ut næringer innenfor landbruk, teknologi, industri og reiseliv. I tillegg skal vi ha et godt offentlig tjenestetilbud og velfungerende infrastruktur som gjør oss til en attraktiv region.

Å velge utdanning er ikke enkelt, men husk at du har rett til ett omvalg! Velger du yrkesfag og etter hvert finner ut at du senere vil studere, så er muligheten også åpen for å ta påbygg med studiekompetanse, både rett etter Vg2 eller om du har fullført fagutdannelse. Stadig flere benytter seg ellers av livslang læring, der kompetansepåfyll og videreutdanning tilpasses et arbeidsliv i stadig omstilling.

Mange 10. klassinger og andre utdanningssøkende skal i disse dager velge utdanningsprogram i videregående skole. Det viktigste for hver enkelt er å søke utdanning en er interessert i og motivert til å gjennomføre, og som kan bidra til et godt, trygt og meningsfylt liv, med muligheter for både karriere og inntekter. Er planene på sikt studier ved universitet eller høyskole, så er mulighetene innen studieforberedende utdanningsprogram som Studiespesialisering, Idrettsfag, Musikk, dans og drama, Kunst, design og arkitektur eller Medier og kommunikasjon.

Målet må være at så mange som mulig finner en utdanningsretning og etter hvert et yrkesvalg de vil trives med. Mulighetene er store, og vi vil ha DEG som utdanningssøkende med på laget! Lykke til med søknad på videregående skole og utdanningsprogram!