Nå planlegges det for å bygge firefelts E6 langs Mjøsa mellom Moelv og Lillehammer. I henhold til forskrift om anlegg av offentlig veg skal det ved planlegging og utbygging fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles. Dette ble ikke gjort da man planla E6 i forrige omgang, og det bør i hvert fall sikres når veien bygges ut til fire felt.

I dag finnes det ikke noen sammenhengende løsning for gående og syklende på denne strekningen. Tvert imot er det korte strekninger med gang- og sykkelveg som fører til at brukerne må ut i veien og bytte side for å kunne følge veien videre. For mange oppleves en slik løsninger som lite hensiktsmessig om man skal sykle en lengre strekning. Dette kan være pendlere til Biri, Moelv, Gjøvik og Lillehammer, eller en stadig voksende gruppe med sykkelturister som følger Mjøstråkk.

E6-utbyggingen vil påvirke trafikken langs Biristrandvegen både under utbygging og i bompengeperioden på E6. Biristrandvegen er en offentlig vei, som for mange vil være lett å bruke under anlegget av ny E6 og som et alternativ til å betale bompenger senere. Dette vil påvirke trafikkmengden og typen trafikanter som bruker veien. Allerede i dag er trafikken på over 1000 biler i døgnet på store deler av strekningen. Om man legger den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen til grunn skal sykkel vanligvis utgjøre 5 prosent av trafikken. Men dette krever en infrastruktur som fungerer.

Lokalsamfunnet langs Biristrandvegen må kunne fungere, også uten at man skal måtte fraktes i bil langs veien. Det er et nasjonalt mål at flere skal kunne velge å gå eller sykle i hverdagen. Dette er bra for folkehelse, miljøet og samfunnsøkonomien. Undersøkelser viser at det som betyr mest når folk som er ute og sykler, er en sammenhengende og trygg infrastruktur. Mange vegrer seg for å sykle sammen med bilene. Infrastrukturen skal også oppleves som trygg. Når Statens vegvesen ønsker å stoppe kommunens og fylkeskommunens krav til Nye Veier om en gang- og sykkelvei langs Biristrandvegen, motarbeider etaten egne mål! De tiltak som kreves vil også være som en pølse i slaktetida å regne, sammenlignet med de store investeringene i hele E6-prosjektet.

Når Statens vegvesen hevder at utbygging av E6 i seg selv ikke utløser krav om infrastruktur for gående og syklende langs den parallelle Biristrandvegen, mener vi det er inkonsekvent i forhold til andre riksveganlegg som nylig er utført. Ved anlegg av ny motorvei for riksveg 3 gjennom Løten ble det blant annet satt at midler til ombygging av T-kryss til rundkjøringer på lokalvegnettet. Dette var et veinett som fikk redusert trafikken kraftig, og som fint hadde klart seg uten disse ombyggingene. Det ble i tillegg sørget for en sammenhengende løsning for gående og syklende hele veien fra Hamar til Elverum langs lokalveiene.

Utbyggingen av E6 medfører en belastning for lokalsamfunnet langs Biristrandvegen, med støy, luftforurensning og en vei som for all tid vil oppleves som en barriere mot Mjøsa. Det burde være en selvfølge at E6-utbyggingen kompenserer lokalmiljøet med en gang- og sykkelveg som er sikker og også oppleves som trygg av alle brukere.

Husk vegdirektør Ingrid Hovland sine ord i Aftenposten i forbindelse med Sykkelkonferansen i Innlandet i september: «Vi trenger nye tiltak for syklister, tiltak som gir måloppnåelse.» Er da statens egne svar å gjøre det verre enn slik det er i dag? Vi velger å se på dette som et arbeidsuhell, som ikke er for sent å endre på. Vi ser frem til en konstruktiv høst med myndighetene.