De politiske partiene har for lengst kvesset alle sine verbale kniver, og går om kort tid for fullt inn i valgkampen. Da er det helt avgjørende for næringslivet at de også tar med seg i oppakningen den delen av rammebetingelsene for næringslivet som omfatter tilgang på rett kompetanse.

Politikere og politiske partier kan utøve stor innflytelse på hvordan tilgangen på for eksempel yrkesfaglig kompetanse skal bli i årene fremover, blant annet gjennom dimensjonering, finansiering av utdanning; og ikke minst ved å lytte til bedriftenes behov. Det er selvsagt viktig å snakke opp yrkesfagene og på den måten skape stolthet rundt valg av yrkesfag, men like viktig å gjøre noe konkret for å tette det kompetansegapet som næringslivet opplever.

I rapporten «Felles energi- og industripolitisk plattform», som NHO og LO lanserte rett før sommeren sammen med Fellesforbundet, Industri Energi, El og IT Forbundet, Norsk olje og gass, Norsk Industri, Energi Norge og Nelfo, blir det tydelig slått fast at det er viktig at nettopp kompetansegapet blir tettet. Mangel på rett kompetanse i næringslivet kan nemlig sette både produksjon og arbeidsplasser i fare. Noen bransjer sliter mer enn andre med å få tak i rett kompetanse, men det er spesielt på de områder der folk med yrkesfaglig utdanning trengs at utfordringene er størst.

Ulike framskrivningsanalyser viser at kompetansegapet i arbeidslivet vil øke på flere områder fremover, ikke minst i bransjer som etterspør fagarbeidere. I tillegg ventes det at konkurransen om den formelle kompetansen vil bli hardere. I NHOs kompetansebarometer for 2020 oppgir nesten seks av ti bedrifter (58 prosent) at de har et udekket kompetansebehov. For åtte prosent av bedriftene er dette oppgitt å være i stor grad, mens 50 prosent oppgir dette i noen grad. I alle årene NHO har kartlagt kompetansebehovene til medlemsbedriftene, har etterspørselen etter fagkompetanse vært ganske så stabil.

I hvilke yrker, fagområder, utdanningstyper og utdanningsnivåer er kompetanseutfordringen størst de neste fem årene? Hvilke fagarbeidere og ingeniører har næringslivet mest behov for? Disse, og andre spørsmål knyttet til næringslivets kompetansebehov, er det viktig at politikerne søker svar på og tar med seg inn i valgkampen. Det handlet tross alt om verdiskaping og arbeidsplasser, ikke minst for unge mennesker. Det handler om bedrifter og arbeidsplasser i bygd og by. Det handler om å få flere jenter til å velge yrkesfag, om å styrke lærlingeordningen, om inkludering og digitalisering. Det handler om å tette det kompetansegapet bedriftene er urolig for, og som kan svekke norsk næringslivs evne til å utvikle seg og ekspandere de kommende årene. Nye næringer trenger ny kompetanse. nye næringer trenger ny kompetanse og flere fagarbeidere. Eksempelvis batterifabrikken Hydro/Equinor snakker om 2000 ansatte, mange av disse må være faglærte.

Intek Engineering er en ingeniørbedrift som driver med automasjon og robotisering for bedrifter innen alle typer industrier i Norge. Inteks leder, Anita Hager, har vært leder i bedriften fra hun var 28 år gammel. Anita brenner for at industrien skal ha en fremtid i Norge, og at Norge beholder posisjonen som et foregangsland ved å bruke teknologiske hjelpemidler for å effektivisere og sikre arbeidsplasser. Hun er klar på at kompetanse er nøkkelen og at de hele tiden må være i forkant. Dette gjør de ved å stimulere til kompetanseheving, ha gode utdanningsløp og ved å sette fagarbeideren i fokus.

«Felles energi- og industripolitisk plattform» synliggjør at det er et stort sysselsettingspotensial i å realisere de industrielle ambisjonene som ligger i plattformen. De som stiller til valg burde derfor lese rapporten! Samtidig må vi bygge på og videreutvikle sentrale kompetansemiljøer i denne omstillingen. Vi har mange kompetansefortrinn å bygge på. Samtidig blir tilgang på nødvendig kompetanse en viktig forutsetning for å lykkes med klimaomstilling, industriutvikling, verdiskaping og konkurransekraft. I møte med demografiske endringer, digitalisering og ny teknologi, og overgangen til et mer klimavennlig og bærekraftig samfunn, må vi satse på kompetanseutvikling for å skape et arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes.

Godt valg!