Bygg- og anleggsentreprenørene skal kutte utslipp med 50 prosent de neste 10 årene. Dette er en stor omstilling som bransjen allerede er i gang med og de leverer morgendagens løsninger for de byggherrene som ønsker det. Men bransjen synes det går tregt og ønsker at byggherrer stiller strengere krav til klima i sine kontrakter. Her har det offentlige et ekstra stort ansvar og vi ønsker at de går foran og stiller tydeligere krav til miljø i sine kontrakter.

Klimapanelets siste rapport viser at det haster å ta de riktige valgene, og takten må øke. Vi ønsker at regjeringen tar større kontroll og at de krever klimavennlige bygg som kan produsere energibygg i statlig sektor fremover. Driften på byggeplassene må være fossilfri og utslippsfri om mulig. Anleggsplassene må optimaliseres og entreprenørene må involveres, de sitter på verdifull kompetanse og erfaring.

Entreprenører i Innlandet har allerede gjort store omstillinger og investeringer som gir god klimaeffekt. Vi kan blant annet levere utslippsfri asfalt hvis det bestilles fra stat, fylke og kommune.

Bygg- og anleggsnæringen tar hele tiden nye grep i materialvalg, gjenbruk, avfallshåndtering, energibruk, tomgangskjøring og driftsformer for å nevne noe. Det jobbes med nye innovative løsninger og vi håper at flere etter hvert etterspør det, at det blir et konkurransefortrinn og aller helst at det blir stilt strengere krav.

Hvis flere kommuner, fylker og staten vedtar en offensiv klimastrategi i sine anskaffelser vil dette gi forutsigbarhet slik at entreprenørene kan utvikle enda bedre løsninger tilpasset morgendagen i samarbeid med bestiller av byggeprosjekter.

Bærekraftig bygging av både bygninger, veier og bane må være lønnsomt og forutsigbart for bedriftene.

Det betyr at de som investerer i utstyr og kompetanse for å bygge klimavennlig får uttelling for dette i krav og kontraktstildelinger, blant annet i anbud fra landets kommuner. Da må de ikke samtidig risikere å tape det neste anbudet fordi en konkurrent uten de samme ambisjonene klarte å tilby en lavere pris, men en pris som ikke er like grønn.

Vi ser frem til å bygge og rehabilitere skoler, barnehager, sykehjem, boliger og veier med stadig lavere klimaavtrykk. Vi ønsker å bli utfordret på kvalitet, beste praksis og kompetanse på vei inn i lavutslippssamfunnet.