På 70- og 80-tallet var det omfattende aksjoner for å redde Mjøsa og innsjøen ble etter hvert friskmeldt. Nå slår myndighetene på nytt Mjøs-alarm.

I 2019 kom de blågrønne algene til Mjøsa. OA rapporterte om folk som ikke våget å bade. Men selv om det var lite fristende å bade både i Totenvika, Fredevika og på Hamarsida, ble det slått fast at det blågrønne slammet som lå i viker, inn mot land og rundt om, ikke var giftige.

Nå sier Miljødirektoratet at algene kan være et tegn på at det renner for mye fosfor ut i Mjøsa. Miljødirektoratet har det overordnede ansvaret for koordinering av vannforvaltningsarbeidet og økosystem i elver og innsjøer.

Landbruket og gamle rør

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har sett på hvor fosforet kommer fra.

- Spredt avløp dårlige ledningsnett og avrenning fra landbruket er de viktigste årsakene, sa Asle Økelsrud, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), til NRK Innlandet 1. pinsedag.

Økelsrud sier fosforet gir økt produksjon av planteplankton og en forringet vannkvalitet.

Det finnes i følge NIVA og NIBIO først og fremst to måter å stanse fosfor-avrenningen på. Gamle rør og ledningsnett må byttes ut. Avrenningen fra de mange gårdene Mjøsa må reduseres.

- Vi vet vi skal investere over 300 milliarder de neste åra Norge på vann og avløp. Innlandets del av det er 27 milliarder, sa direktør Thomas Breen i Norsk Vann i NRK-sendingen.

- Konsekvensene av det vi står opp i med et betydelig etterslep i vedlikeholdet, og med befolkningsøkning, tilsier en vesentlig gebyr-økning for innbyggerne våre

Landbruket kan bidra

Hvis avrenningen fra landbruket stoppes, vil det hjelpe med en gang, mener forskerne.

- Storsamfunnet må bidra slik at vi vi kan finansiere gode tiltak. Gode tiltak kan være å dyrke fangvekster på jordene om høsten slik at det er grønt. Gras kan føre til at det renner mindre ned i elvene og Mjøsa, sier Kristina Hegge i Norges Bondelag til NRK.

Nå varsles det ekstra midler til Statsforvalteren i Innlandet og Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver.

Toten Idag meldte forrige uke at Statsforvalteren i Innlandet og Vassdragsforbundet har bevilget ekstra midler som kan finansiere tiltak for Mjøsa med tilløpselver.

Flere mulige tiltak

NIBIO og NIVA anbefaler en rekke forskjellige tiltak, ifølge Miljødirektoratet:

Det anbefales blant annet opprydding i avløpsløsninger på omtrent 10.000 husstander som ikke har tilfredsstillende renseanlegg, og tiltak på ledningsnett og overløp.

Innen jordbruket er viktige tiltak redusert tilførsel av fosfor til jordbruksarealene, blant annet ved bruk av fosforfri mineralgjødsel sammen med utnyttelse av alt tilgjengelig spredeareal for husdyrgjødsel.

På kornarealene er viktige tiltak økt overvintring i stubb med grasdekte vannveier og kantsoner. Etablering av fangdammer vil også bidra til å redusere tilførsel av fosfor til Mjøsa.

Fra bra til verre

Miljødirektoratet påpeker at det har vært en betydelig bedring av vannkvaliteten i Mjøsa siden Mjøs-aksjonen på 1970- og 80-tallet.

- De siste årene har tilstanden i innsjøen imidlertid blitt forverret. I Furnesfjorden som er en sidearm, er tilstanden betegnet som moderat, slik at miljømålet om god økologisk tilstand ikke er nådd. En oppblomstring av blågrønnalger ved badestrender sommeren 2019 kan tyde på forverring av tilstanden. Tilførsel av fosfor er den viktigste årsaken til økt algevekst (eutrofi) i ferskvann», står det i rapporten.

«Totalt vil tiltakene innen avløp som et minimum kunne redusere tilførslene til Mjøsa med seks tonn fosfor, og jordbrukstiltakene vil kunne bidra med fem tonn mindre fosfor», skriver Miljødirektoratet.

Ammunisjon og mikroplast

De siste årene har det vært økt fokus også på forurensing av tungmetaller, kloakk og mikroplast i Mjøsa.

Dumpingen av ammunisjon fra Nammo i eldre tider har også vært en gjenganger i diskusjonen.

Mjøsa er drikkevannskilde for over 200.000 mennesker og også en yndet sjø for fritidsfiske. Enkelte setter også de siste årenes reduserte bestand av lågåsild i forbindelse med en økende forurensing av Mjøsa.