Tilliten til helseforetaksmodellen er svært tynnslitt, og det kom klart til uttrykk på helgas årsmøte i Innlandet Arbeiderparti. Fylkespartiet vedtok at vi vil avvikle foretaksmodellen slik den er organisert i dag. Vi ber storting og regjering utvikle en ny rammefinansiert styringsmodell for sykehusene, som setter pasienten sterkere i fokus, forenkler byråkratiet og som er mer politisk og demokratisk styrt.

Innlandet Arbeiderparti mener vi må ta grep for å sikre en god offentlig helsetjeneste med lik tilgjengelighet og god kvalitet. Vi er bekymret for det vi opplever som økt byråkratisering og en redusert politisk styring av helseforetakene. Kombinert med høyreregjeringas for små bevilgninger til sykehusene fører dette til at pasientenes beste noen ganger må vike for økonomiske prioriteringer innenfor knappe rammer.

Arbeiderpartiet har landsmøte i midten av april, og der møter Innlandet med en av de største delegasjonene. I programmet foreslås det å innføre en tillitsreform gjennom å gi ansatte økt medvirkning og vise dem mer tillit, ved å redusere markedstenkningen og målstyringen, og ved at vi tar sterkere politisk styring over vår felles helsetjeneste. Tillitsreformen tar avstand fra de negative effektene av New Public Management og tar fagfolks kunnskap og erfaringer på alvor. Vi støtter dette forslaget.

Det må erkjennes at markedsøkonomiske prinsipper ikke hører hjemme i spesialisthelsetjenesten, og at helseforetaksmodellen har mistet tillit hos befolkningen. Innlandet Arbeiderparti kommer derfor til å arbeide for at landsmøtet i Arbeiderpartiet skal vedta at vi må endre styringsmodell, der sykehusene blir mer demokratisk styrt, mindre stykkprisfinansiering og sterkere rammefinansiering.