Fylkesstyret i partiet Sentrum Innlandet mener tiden har gått fra et stort, nytt sykehus for Innlandet ved Mjøsbrua. I stedet bør det satses videre på eksisterende sykehusstruktur.

Tilbudet til innbyggerne i hele Innlandet taler for dette. Det samme gjør økonomiske, miljømessige og faglige argumenter. Det er svært viktig at akuttsykehus ligger i rimelig nærhet til alle innbyggere, og på steder som kan gi gode fagmiljøer og god rekruttering.

Et nytt hovedsykehus vil tappe Sykehuset Innlandet for store ressurser. Det vil gå utover driften av hele sektoren, med stor fare for at summen blir lavere kapasitet og dårligere behandlingstilbud, ikke bedre. Mye kan oppnås med lavere investeringer i den eksisterende strukturen.

Klima- og miljøhensyn tilsier også at bruk av eksisterende bygg er en riktigere løsning. Transportbehov, by- og regionutvikling, rekruttering og fagmiljøer tilsier at det er best å satse på bynære sykehus.

Kompromisset om Mjøssykehuset har vist seg svært skjørt, og har i realiteten brutt sammen etter det siste forslaget om å flytte det noen kilometer mot sør.

Samlokalisering av somatikk og psykiatri, med oppbrudd av godt etablerte fagmiljøer, vil kunne sette behandlingstilbudet til psykisk syke kraftig tilbake og forsterke belastningen på en allerede underfinansiert kommunehelsetjeneste innenfor psykisk helse.

Partiet Sentrum i Innlandet mener derfor det bør satses videre på akuttsykehusene i Elverum, Lillehammer og Gjøvik, og en opprusting og faglig videreutvikling av rus-psykiatri i aksen Sanderud – Hamar.

Dette er løsningen som vil skape størst grad av enighet og ro, – og føre prosessen videre fra strid om strukturen til konstruktive løsninger for pasienter og fagmiljøer.