Kommunestyret i Gjøvik er presentert et omfattende underlagsmateriale på situasjonen i både barnehage- og barneskolesektoren. Det bildet som tegnes av administrasjonen er at det blir færre barn, noe som er åpenbart riktig, og at vi har en utfordrende pedagogisk situasjon der det stilles spørsmål om vi kan nå alle læreplansmål med den skolestrukturen vi har i dag. Svaret er ikke originalt, det er samme svar som de fleste kommunale administrasjoner gir: det må legges ned skoler.

Dermed ligger forslagene på bordet som betyr en faktisk sentralisering. Lundstein og Redalen foreslås nedlagt. Ungdomsskoletrinnet i Snertingdal bør til Biri, Bjørnsveen U-skole bør til Hunndalen og Grande bør også til en ny barneskole i Hunndalen. Det er elevtallsutviklingen som er den største drivkraften i denne store endringen.

Etter Rødt sin mening finnes det flere årsaker for forslaget. Den viktigste er posisjonen sitt krav om organisasjonsgjennomgang for å spare flere titalls millioner kroner, de tror nemlig at det er mulig. Derfor har de allerede forskuttert besparinger i sin økonomiplan. I tillegg kommer at den nye barneskolen på Biri er dimensjonert for 150 flere barn enn det som bor i kretsen. Vedtaket om den byggingen la selvsagt grunnlaget for at ikke bare Redalen, men også Lundstein skole må legges ned.

Kan utfordringene møtes på en annen måte? Rødt er opptatt av å «ta hele kommunen i bruk» som mange andre partier snakker om på en godværsdag. Nedlegging av skolene i Lundstein og Redalen betyr å legge ned limet i bygda, den felles arenaen som gir bygda et godt oppvekstmiljø. Rødt er i tillegg for et mangfoldig uttrykk i skolestrukturen, ikke alle trives på en stor skole som du har lang reisetid til. Det pedagogiske perspektivet som legges til grunn er at større skoler med flere faglærere gir bedre undervisning og kan for eksempel gi et større språktilbud.

Men vi tenker at i stedet for at ungene reiser til en større skole, så kan pedagogen reise til skolen. Vi må kunne klare å få fram gode pedagogiske team som læreren trives og utvikles i uten å sentralisere. Det er bedre at for eksempel en språklærer reiser til Snertingdal et par ganger i uka enn at 50 elever reiser til Biri hver dag.

Rødt fremmet, sammen med SV og MDG, et forslag om at Lundstein og Redalen skoler tas ut av den vedtatte mulighetsskissa. Forslaget fikk kun stemmen til de tre partiene. Men vi vil fortsette å arbeide for at ingen skoler legges ned og å få fram andre perspektiver på å løse de utfordringene vi står overfor med færre barn.