Kunnskap og kompetanse er helt grunnleggende for den enkeltes mulighet til et godt liv og for samfunnet som helhet, skal vi opprettholde verdiskaping og velferd. Senterpartiet vil ha en sterk og gratis offentlig skole der alle gis muligheter til en trygg skolegang uavhengig av geografi eller sosial bakgrunn. Utdanningssystemet må primært sørge for at elever oppnår kompetanse gjennom å kunne anvende basiskunnskaper og -ferdigheter, samt tilegner seg gode verdier og holdninger. Utdanningssystemet må så svare opp arbeids- og næringslivets behov for kompetanse. Disse målsettingene oppnås best gjennom desentraliserte skoletilbud, både når det gjelder grunnskole, videregående skole og høyere utdanning.

Sp har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil prioritere lærerens tid med eleven, samtidig som at dagens testregime reduseres. Sp vil oppheve krav til minimum karakter 4 i matematikk ved inntak til lærerutdanning, og vil ikke gi kompetansekrav til lærere tilbakevirkende kraft. Man kan bli god norsk- eller gym-lærer uten 4 i matematikk. Sp vil styrke den spesialpedagogiske kompetansen, skolehelsetjenesten, veiledningstjenesten og innføre et sunt skolemåltid hver dag, uten egenandel.

Innen videregående skole vil en desentralisert skolestruktur gi gode tjenester innen rimelig nærhet til elevenes hjemsted, slik at så få som mulig må bo på hybel for å få seg ønsket utdanning. Ny teknologi og fjernundervisning kan her bli et nyttig supplement. Desentraliserte skoler vil også kunne samarbeide nært med lokalt arbeids- og næringsliv om fagopplæring og læreplasser.

En godt utbygd skolestruktur med gode utdanningstilbud er avgjørende for at flest mulig elever skal fullføre og bestå videregående utdanning. For å sikre dette må fylkeskommunene selv få bestemme inntaksmodell, og ikke bli påtvunget «fritt skolevalg». «Nærskoleprinsippet» er den inntaksmodellen som for Innlandet og mange andre fylker best ivaretar alle elevers mulighet for å få gå på den nærmest aktuelle skolen. Sp vil i regjering reversere regjeringen Solberg sitt vedtak om «fritt skolevalg» fra 2022, til at fylkene selv får bestemme inntaksmodell.

Sp vil satse mer på utdanning innen yrkesfag, med oppgradering av utstyr og læremidler. Sp vil arbeide for flere læreplasser i både næringsliv og offentlig sektor, slik at de unge får best mulig fagutdanning. I Innlandet fylkeskommune innføres læreplassgaranti i inneværende periode. Et godt fagskoletilbud er også en viktig del av det yrkesfaglige utdanningstilbudet.

Sp vil at dagens fraværsreglement skal praktiseres med en viss fleksibilitet, basert på tillit. Elever som faller utenfor videregående skole må følges opp og gis tilbud. Sp støtter at elevene gis fullføringsrett.

Desentrale tilbud innen fagskole, høyskole og universitet er helt nødvendige for å gi et mest mulig likeverdig utdanningstilbud. Slike tilbud er ofte avgjørende for at ungdommer bosetter seg i distriktene. Å tilrettelegge for livslang læring er viktig for å imøtekomme samfunnets stadige endrede kompetansebehov.

Senterpartiet er et skoleparti som tar kunnskap og kompetanse på største alvor.