Fylkesmannen har varslet oppstart av planprosess for åtte områder:

  • Hegghuselva i Østre Toten kommune (230 dekar)
  • Svartdalstjerna i Østre Toten (6905)
  • Sulustaddalen i Østre Toten (1643)
  • Dokkaelva i Nordre Land (2370)
  • Budeiberget i Nordre Land (240)
  • Ånes i Søndre Land (50)
  • Skjønsbergaksla i Øyer (650)
  • Skåbudalen i Nord-Fron (1440)

Svartdalstjerna, Sulustaddalen og Budeiberget er eksisterende naturreservater som utvides. De øvrige er nye verneområder.

I et brev til alle involverte parter for en måned tilbake, påpekte Fylkesmannen at fristen for innspill og merknader til planarbeidet går ut 30. april.

«Det er ennå ikke inngått noen avtale om frivillig vern for noen av områdene. Skogeierne har likevel gitt aksept for at arbeidet med vern blir igangsatt. Drøftingene vil fortsette fram til en mulig muntlig avtale», het det i brevet.

Verneforslagene sendes ut på høring i mai. Høringsperioden varer to måneder.