Innlandet fylkeskommune er fortsatt en byggeplass, med et reisverk som begynner å ta form. Vi har fått på plass en grunnmur, et felles verdigrunnlag og Innlandsstrategien. Men sjøl om mange av oss mener nye Innlandet er liv laga, så innrømmer jeg glatt at den nye fylkeskommunen ikke er perfekt.

For å forsvare fylkeskommunenes eksistens, må innholdet styrkes. Regjeringa sier i plattformen at de vil gi flere virkemidler i distriktspolitikken og overføre oppgaver som bør vedtas med politisk skjønn fra statsforvalteren. Vi har gitt konkrete innspill på dette til kommunal- og distriktsdepartementet, og forventer at de leverer på at fylkene får større redskapskasse.

Målet er by og land - hand i hand. Fylkestinget har inngått partnerskap med samtlige 46 kommuner, vedtatt en desentralisert vegadministrasjon, bestemt at voksnes læring skal organiseres i regionale sentre og initiert mer nærhet og økt tilstedeværelse fra fylkeskommunens fagfolk ute i kommunene. Men både pandemien og intern omstilling har hemmet vårt utadretta arbeid i våre to første år, og det skal derfor bli bedre i fortsettelsen.

Jeg er stolt av at stadig flere ungdommer lykkes med å fullføre skoleløpet og at flere velger yrkesfag. Men vi vet at antall elever vil synke de neste ti årene. Vi har foreløpig ikke gjort nødvendige grep for å møte det. Her trenger vi nye og bedre løsninger. Svaret må være mer fleksible tilbud, særlig på yrkesfag i distriktene, og tettere samarbeid med næringslivet.

Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk var ulikt organisert. For Innlandet valgte vi bort AS og foretak, og organiserte kollektivtrafikken i linja. Men fortsatt har mange bussjåfører ufrivillig små stillinger og ugunstig arbeidstid. Derfor har fylkestinget bestemt å utrede anbud vs. egenregi. Arbeiderpartiet samarbeider godt med Fagforbundet for å få fram fordelene med buss i egenregi, og her ønsker vi å videreutvikle Innlandstrafikk.

Innlandet fylkeskommune jobber med å skape en felles organisasjonskultur. HFK, OFK og SVV var svært forskjellige. Fylkestinget har derfor vedtatt Kultur for ledelse og medarbeiderskap, med føringer for hvordan vi skal jobbe. Organisasjonen skal ikke være tungrodd og toppstyrt. Jeg er opptatt av at vi skal være en spennende arbeidsplass, der alle ansatte får ansvar og blir vist tillit.

Vi sparer 6,6 millioner kroner på fastgodtgjøring til politikere hvert år etter vi gikk fra to fylker til ett. Nå har vi for eksempel bare én fylkesordfører, og jeg har ikke én krone mer for å være fylkesordfører i Innlandet enn da jeg hadde samme verv i kun Oppland. Men det er fortsatt et potensial for å spare ytterligere i folkevalgthonorarer, slik partiet Rødt forfekter i hver budsjettdebatt, og det lover jeg at vi skal ta tak i inn mot neste revidering av politisk organisering og godtgjøringsreglement.

Vi har fortsatt en veg å gå før Innlandet fylkeskommune er der vi skal være. Men vi er på sporet av noe som kan bli veldig bra. Svaret er ikke å rive ned det vi har bygget opp. De to gamle fylkene er borte, og en oppsplitting vil bare føre til mer frustrasjon.

La oss beholde Innlandet. Engasjer deg i debatten om hvordan vi kan gjøre Innlandet enda bedre. Neste år er det fylkestingsvalg, og da kan du velge folkevalgte som du mener er best skikket til å løfte Innlandet til nye høyder!