Etter at regjeringen i vår ikke fikk flertall for sitt forslag, ble det veldig stille om rusreformen. Det store politiske stridstema var regjeringens forslag om at narkotikamisbrukere ikke lenger skulle kunne straffes for bruk og besittelse av narkotika til eget behov. Store ord ble brukt, og særlig Venstre tok til orde for at en slik avkriminalisering var avgjørende for at en rusreform skulle bidra til forbedring for rusavhengige.

Da proposisjonen ble behandlet i Stortinget i juni, ble det likevel vedtatt skritt i den retning. Flertallet instruerte regjeringen i å komme opp med forslag til lovendringer som betyr at fengsel ikke lenger blir en straffereaksjon når forholdet dreier seg om bruk og besittelse av narkotika kun til eget forbruk.

Signalene er altså helt tydelige om at det som allerede er i tråd med ønsket praksis, nå skal formaliseres. Og det har Høyesterett merket seg. Det er slett ikke hver dag landets øverste domsmyndighet tar opp anker i typiske gjenganger-saker. Men nå har altså Høyesteretts ankeutvalg behandlet saken der en tungt rusavhengig mann fra Gjøvik var dømt til 54 dagers fengsel for bruk av kokain og oppbevaring av fire gram heroin.

Advokat Håvard Fremstad anket straffutmålingen, men lagmannsretten nektet å fremme denne. Høyesterett mener det er begått saksbehandlingsfeil når tingretten i sin begrunnelse for straffutmålingen viste til avgjørelser fra 2010 og 2012, og at lagmannsretten i spørsmålet om anken burde spurt seg om straffutmålingen dermed er i samsvar med nyere praksis og det rådende synet i dag på straffereaksjoner for slike overtredelser overfor rusavhengige.

Gjøvik tingrett har allerede vist at retten har tatt inn over seg de politiske signalene ved å redusere straffreaksjonen til betinget fengsel i domsslutninger som gjelder mangeårige narkotikamisbrukere. Høyesteretts avgjørelse om anken fra en gjøvikenser vil nå skape presedens for rettsvesenets behandling av denne type saker. Dette vil gjøre det enklere å argumentere for betinget fengsel. Slik beveger jussen seg i tråd med politiske føringer, i påvente av forslagene som skal komme om helt konkrete lovendringer på området.