I dagsnytt 18 på NRK 2 TV fredag 12 juli, har Siri Martinsen, leder og talsperson for NOAH for dyrs rettigheter, igjen fått slippe til i riksmedia med sin tvilsomme rovdyrretorikk. Det gjelder store rovdyr som hun påstår er kritisk truet, denne gangen gjelder det jerven. Hun går sterkt imot at rovviltnemnda i Hedmark har vedtatt å ta ut ei kvote på 22 jerv, hvorav 4 i ulvesona. Og det stadige omkvedet er at dette i likhet med ulven er dyr som står på rødlista over sterkt truede arter, og at vi har forpliktelser i henhold til Bernkonvensjonen til å ta vare på disse. Dette er ikke sant.

For det første er ikke disse rovdyrene utrydningstruet, og for det andre finnes det ingen internasjonale konvensjoner som kan pålegge noen land å ha store rovdyr som truer etablerte næringer. Men derimot finnes det noe som heter menneskerettskonvensjoner, og de sier at når rovdyrene truer etablerte næringer er det brudd på menneskerettighetene. Og man må vel i høyeste grad ha lov å si at de store rovdyrene her i landet truer etablerte næringer?

Det er mange som har måttet oppgi sitt næringsgrunnlag på grunn av at de store rovdyrene, og da spesielt ulv og jerv som dreper buskapen deres. Men Siri Martinsen er så opptatt av å verne de store rovdyrene at hun ser helt bort fra at de truer eksistensgrunnlaget for mange som er avhengig av å bruke utmarka i sitt næringsgrunnlag, og for alle andre dyr i naturen. For henne er det tydelig at rovdyrrettighetene teller mer enn menneskerettighetene. Og hvordan ville dyrelivet i vår natur utarte hvis Siri Martinsen skulle få gjennom sin vilje til å totalverne alle de store rovdyra? Jeg tror mange andre dyr enn rovdyrene i den norske naturen da ville komme på rødlista over sterkt truede arter.

Av de store rovdyrene Siri Martinsen påstår står på rødlista over sterkt utrydningstruede arter har vi altfor mange av her i landet. Det viser alle skadene de påfører beitedyr og andre dyr i naturen, og på verdensbasis er de av de tallrikeste av de store rovdyrene som finnes, og da spesielt ulven, det er sannheten. Er det Siri Martinsen som i så fall har plassert disse på rødlista over utrydningstruede arter? Disse dyrene burde heller plasseres på ei liste over noen av verdens verste rovdyr, og som det er altfor mange av, spesielt i de nordiske landene. Jeg synes ikke det virker troverdig når en leder og talsperson for en organisasjon som kjemper for dyrs rettigheter, kun er opptatt av rettighetene til de dyrene som truer eksistensgrunnlaget til alle andre dyr i naturen. Og det er forstemmende å være vitne til at en av landets verste rovdyrfantaster kan få sitte i et TV-studio og servere sine tvilsomme påstander, uten at det er andre til stede i studio til å komme med motargumenter. Jeg vil herved gjøre Siri Martinsen oppmerksom på at hun med sin fanatiske rovdyrvernepolitikk utgjør den største trusselen mot norsk jordbruk og mangfoldet i naturen, hvis hun skulle få gjennomslag for sin bygdefiendtlige rovdyrpolitikk. For meg framstår hun som en av utmarksnæringas verste fiender. Hvor lenge skal hun ukritisk få lov til å opptre i media med sine fantasier og tvilsomme påstander om at de store rovdyra i Norge står på rødlista over sterkt truede arter? Hvis hun skal bli tatt på alvor når det gjelder alle dyrs rettigheter må hun forholde seg til virkeligheten, slik den fortoner seg for alle som får føle denne rovdyrterroren på kropp og sjel, og ikke bare være opptatt av rettighetene til de dyra som utgjør den verste trusselen mot alle andre skapninger i naturen!