Cybersikkerhet og cyberkapasitet må få økt oppmerksomhet. Du og jeg som borgere blir mer og mer avhengige av teknologi og elektronisk kommunikasjon både privat og på jobb. Vi blir oftere utsatt for digitale angrep, også Stortinget. Hvordan står det til med kommunene lokalt?

Vårt minimumsforsvar er for lite til at Forsvaret over tid kan klare våre forpliktelser nasjonalt og internasjonalt. Stortinget behandla nylig Samfunnssikkerhetsmeldinga, der det slås fast at det er økt risiko for spionasje, digital kartlegging og sabotasje, samt spredning av desinformasjon og falske nyheter. Samfunnets økte digitalisering gir statlige og ikke-statlige aktører nye verktøy og arenaer til å forfølge sine strategiske interesser.

I Samfunnssikkerhetsmeldinga savner Senterpartiet konkrete tiltak for å forebygge og hindre alvorlige konsekvenser av hendelser innen helseberedskap, mattrygghet, digital sårbarhet og kommunikasjon. Senterpartiet krever økt satsing på totalforsvaret inkludert etterretningstjenesten og cyberforsvaret, blant annet ved å øke bevilgningen til forsvaret til 2 prosent av BNP. I tillegg har vi i alternativt statsbudsjett foreslått flere nye IKT-studieplasser.

Det må mer til. Senterpartiet ønsker å se på etablering av felles, nasjonal skytjeneste. Det har Tyskland, Nederland og Frankrike alt gjort. Videre må kompetanseheving økes på det jevne både i privat og offentlig sektor. Cybersikkerhetssenteret, Cyberforsvaret, Cyberforsvarets kompetanse- og transformasjonsavdeling, samt Forsvarets ingeniørhøgskole og soldater i vakt- og sikringstjeneste må styrkes. Her bør kapasiteten opp. Samarbeidet med NTNU Gjøvik og øvingsarenaen Norwegian Cyberrange er fruktbart.

Det er bra Samfunnssikkerhetsmeldinga varsler at vi skal få på plass en lov om digital sikkerhet, utvikle kompetanse om digital sikkerhet, og gjennomføre nasjonale øvelser om digital sikkerhet. Kommunene må også med i det forebyggende arbeidet. Både Østre Toten kommune og fagfolk ved Kommune-CSIRT støtter nok det.