Vi vet alle at vi står overfor en alvorlig klimakrise. At vi står midt i en naturkrise som er like alvorlig, får langt mindre oppmerksomhet. Det på tross av at rapportene fra FNs naturpanel roper et tydelig varsku om naturtapet.

Naturen rundt oss forsvinner, og flere arter er nå truet enn på noe annet tidspunkt i menneskehetens historie.

Fram til nå har vi basert oss på at naturen er en uendelig, gratis vare som det bare er å forsyne seg av. Det kan komme til å koste oss uhyggelig dyrt. For til syvende og sist vil ikke vi mennesker klare oss om naturmangfoldet reduseres for mye.

Sammen ønsker vi oss flere politikere som tar naturens parti.

Vi ønsker oss en valgkamp hvor naturtapet er på dagorden, og vi ønsker oss en mer ambisiøs naturpolitikk.

Naturvernet løper som en rød tråd gjennom hele DNTs 150 år lange historie. Vi har kjempet for nasjonalparker, hindret at unike vassdrag ble lagt i rør, jobbet for bevaring av hundremeterskogene, og for at viktige fjellområder ikke skal bygges ned bit for bit.

Nå mobiliserer vi, som Norges største friluftsorganisasjon, for at naturkrisen må bli like tungtveiende i fremtidens politiske og økonomiske avveiinger som det klimakrisen har blitt.

Vi har følgende oppfordring til alle partier som stiller til høstens valg:

· Bevar de inngrepsfrie og større sammenhengende naturområder vi har igjen

· Etabler et arealregnskap som alle norske kommuner må ta i bruk. Vi må vite hvilken natur vi fortsatt har og hvilken vi mister

· Styrk kommunenes kompetanse i natur- og klimaarbeidet.

· Oppfordre alle kommuner til å etablere en langsiktig utbyggingsgrense mot utmarka.

· Start en «Naturkur» med tiltak og løsninger som er bra for både naturmangfold og klima.

· Sikre at alle har lett tilgang (maks 500 meter) til nærmeste nærturterreng.