Retten til selvbestemt abort står sterkt i Norge og skal aldri rokkes ved. Selvfølgelig skal det alltid være opp til den enkelte kvinne å bestemme over egen kropp. SV har programfesta at vi ønsker å utvide retten til selvbestemmelse fra 12 til 16 uker. Noen har nå tatt til orde for å utvide ytterligere, kanskje helt opp til uke 20 eller 22. Vi er ikke enig!

Det vi derimot er enig i er at avgjørelsen om å ta abort eller ikke, skal være opp til kvinnen og ikke en nemnd som skal vurdere om kvinnen har «gode nok» grunner. Vi vet at møtet med abortnemndene er tøft for mange og at det er forskjeller mellom landsdelene. Derfor må det gjennomgås hvordan de få kvinnene som trenger abort etter uke 16 kan ivaretas vesentlig bedre.

Diskusjonen må derfor handle om den reelle selvbestemt aborten, og at nemndsbehandling ikke lengre kan forsvares hverken etisk, medisinsk eller faglig.