Se oversikten: Slik treffer statsbudsjettet Vestoppland

BUDSJETTVINNER: Flere punkter i statsbudsjettet for 2020 tar for seg E16 i Valdres. En tidlig budsjettlekkasje avslørte blant annet 100 millioner til anleggsstart for utbedring av det rasutsatte området i Kvamskleiva.

BUDSJETTVINNER: Flere punkter i statsbudsjettet for 2020 tar for seg E16 i Valdres. En tidlig budsjettlekkasje avslørte blant annet 100 millioner til anleggsstart for utbedring av det rasutsatte området i Kvamskleiva. Foto:

Statsbudsjettet ble fremlagt mandag formiddag. Her er punktene som gjelder for Vestoppland.

DEL

Regjeringen, med finansminister Siv Jensen (Frp) i spissen, presenterte mandag at de vil bruke 243 milliarder kroner av oljefondet i 2020. Det er 2,6 milliarder kroner mindre enn i fjor. Til sammen betyr det et uttak på 2,6 prosent av fondets verdi.

– Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Oppgangen er ventet å fortsette framover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet i forbindelse med framleggingen.

Følg framleggingen av statsbudsjettet her!

Flere av statsbudsjettets punkter rammer Innlandet, Oppland og Vestoppland. Her har OA trukket ut punktene som er konkrete i vårt område. Det er flere punkter som for eksempel går på Innlandet eller hele landet generelt. Disse er ikke nevnt her.

Den komplette listen for Innlandet kan du lese her.

Samferdsel

 • E6 Moelv – Øyer, Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer kommuner
  «Prosjektet bygges ut av Nye Veier. Hele bevilgningen til selskapet på 5,6 milliarder kroner i 2020 blir utbetalt innen første halvår og de fordeler selv midlene mellom sine prosjekt. E6 Moelv – Øyer er videreføringen av prosjektet fra Kolomoen til Moelv og bygges ut av Nye Veier AS. Det vil føre til en mer helhetlig utbygging med sammenhengende standard. Prosjektet omfatter utbygging av com lag 43 km firefelts vei med planlagt fartsgrense på 110 km/t. Kommunedelplanen E6 Vingrom – Ensby ble vedtatt sommeren 2018. Det legges opp til å bygge ut strekningen med tre store kontrakter med åpning av første delstrekning E6 Storhove – Øyer i 2023».
 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Viken og Jevnaker kommune i Innlandet
  Regjeringen setter av 170 millioner kroner til prosjektet. I tillegg er det lagt til grunn at 310 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Anleggsarbeidene startet i mars 2019, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022.
 • E16 Filefjell, Lærdal kommune i Vestland og Vang kommune i Innlandet
  Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til å fullføre utbyggingen av delstrekningen Øye – Eidsbru. Veien skal etter planen åpnes i desember 2019.
 • E16 Bagn – Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner
  Regjeringen setter av 162 millioner kroner til sluttoppgjør. Anleggsarbeidene startet i august 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk oktober 2019.
 • E16 Filefjell, Vang kommune i Innlandet
  Regjeringensetter av 50 millioner kroner til å fullføre utbyggingen av delstrekningen Øye – Eidsbru. Anleggsarbeidene startet i juni 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. Midlene i 2020 blir i hovedsak brukt til sluttoppgjør.

 • Utbedringsstrekning E16 Fagernes – Øye, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner
  Regjeringen foreslår å sette av 50 millioner kroner til å starte opp arbeidene med utbedring av strekningen Fagernes – Øylo på E16 i Innlandet.

 • E16 Kvamskleiva, Vang kommune
  Regjeringen setter av 100 millioner kroner til anleggsstart for prosjektet. Prosjektet omfatter utbedring av en svært rasutsatt strekning på om lag 5,4 km mellom Kvam og Hugavike i Vang kommune. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 1,8 km lang tunnel og utbedring av eksisterende vei i tilknytning til den nye tunnelen. Veien skal etter planen åpnes for trafikk i 2022.

 • Rv. 4 Roa – Gran grense i Lunner og Gran kommuner
  Regjeringen setter av 25 millioner kroner til forberedende arbeider på prosjektet rv. 4 Roa-Gran grense inkludert Jaren – Amundrud – Lyngebakken. Det tas sikte på anleggsstart av prosjektet tidlig i 2020, forutsatt Stortingets tilslutning til opplegg for finansiering med bompenger.

 • Regjeringen setter av midler til å bygge ny Tveit bru på E16 i Vang kommune

 • Regjeringen setter av midler til bygging av første del av kollektivgate gjennom Gjøvik i Gjøvik kommune

 • Regjeringen setter av midler til reguleringsplan for utbedringsstrekning E16 Fagernes – Øye i Nord Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner

 • Gjøvikbanen: ERTMS, Lunner, Gran, Vestre Toten og Gjøvik kommuner
  Det vil på Gjøvikbanen i 2020 gjøres forberedende arbeider og arbeider på systemet for togstyring, fjernstyring, samband o.l. Dette på bakgrunn av at regjeringen setter av 1,4 milliarder kroner til videreføring av ERTMS-prosjektet i 2020. ERTMS-prosjektet består av tre større tekniske systemkontrakter for 1) signalanlegg, 2) trafikkstyring og 3) utstyr om bord i tog. Prosjektet følger fastsatte planer for kostnad, kvalitet og framdrift.

 • Programområde «Kapasitetsøkende tiltak», Lunner, Gran, Vestre Toten, Gjøvik, Sør-Odal kommuner
  Regjeringen setter av totalt 761 millioner kroner til tiltak som er nødvendige for å ta i bruk nytt togmateriell, skape en mer robust infrastruktur og øke kapasiteten i jernbanenettet. I Innlandet prioriteres plattformforlengelser Gjøvikbanen (planlegging), togparkering (hensettingsanlegg) på Gjøvik og Jaren (bygging), Reinsvoll kryssingsspor (bygging).
 • Bedre togtilbud: Ni nye tog på Østlandet
  Regjeringen setter av 110 millioner kroner til innfasing av ni nye tog. Togene skal benyttes på Østlandet i vanlig trafikk og som reservetog i forbindelse med at tog må tas ut av drift for oppgradering i forbindelse med det nye signalsystemet ERTMS.

Kunnskap og utdanning

 • Regjeringen foreslår å starte opp et forsøk med å slå sammen flere tilskuddsordninger. Målet er å kunne gi flere utsatte barn og unge bedre samordnede tjenester. I stedet for øremerkende tilskuddsordninger til gitte tiltak slik kommunene kan få i dag vil kommunene i forsøket motta midler til målgruppen, og på den måten kunne legge til rette med de tiltakene som er hensiktsmessig for sine innbyggere. Piloten skal gå ut 2022, og 12 kommuner i tre fylker er med i forsøket og inngår i regjeringens arbeid med 0-24-samarbeidet. Følgende kommuner i Innlandet tildeles midler: Elverum 2,7 mill. kroner, Tynset 1,8 mill. kroner, Nordre Land 1,8 mill. kroner og Vestre Toten 2,3 mill. kroner. Det er til sammen foreslått omdisponert 8,5 mill. kr til kommuner i Innlandet.

Artikkeltags