15. oktober er FNs internasjonale bygdekvinnedag. Bygdekvinnelagene i Norge vil vise sin solidaritet med bygdekvinner i resten av verden ved å markere denne dagen. I hundre år har bygdekvinner i Norge arbeidet for å bedre kvinners kår, matsikkerhet, ernæring og likestilling. Her hjemme har vi heldigvis kommet langt. I mange andre land gjenstår det et stort stykke arbeid. For svært mange kvinner i verden er fortsatt hverdagen en tøff kamp for å overleve og sikre nok og næringsrik mat til seg og sin familie.

Bygdekvinner i fattige land møter systematisk kjønnsdiskriminering. Dette gjør dem dårligere stilt når det kommer til både helsetjenester, utdanning, eierskap over eiendommer og ressurser og rett til demokratisk makt. At kvinner gjennomgående har dårligere tilgang på ressurser, gjør også at de er mer sårbare når klimaendringer og ekstremvær skaper vanskeligere og mer uforutsigbare dyrkingsforhold.

I dag står kvinnene for mer enn 50 prosent av den landbaserte matproduksjonen i verden. FNs organisasjon for mat og ernæring (FAO) har beregnet at dersom kvinner fikk de samme mulighetene i landbruket som menn, ville antallet som sulter i verden reduseres med 100-150 millioner. Likestilling er med andre ord avgjørende.

Norges Bygdekvinnelags internasjonale engasjement har ført oss til Guatemala, hvor vi samarbeider med Utviklingsfondet for å styrke kvinners kår. Her har vi fått erfaring med hvordan det å satse på bygdekvinner kan ha stor utviklingseffekt for fattige lokalsamfunn. I kvinnegruppene som partnerne våre etablerer, får kvinnene ny kunnskap, bygger opp selvtillit og lærer av hverandre, slik at de står sterkere sammen. Gjennom opplæring i bærekraftige landbruksteknikker og bedre tilgang til næringsrike og lokalt tilpassede plantesorter, står kvinnene og deres familie bedre rustet. Slikt utviklingsarbeid gir gode resultater.

Her i Norge lanserte regjeringen i juni i år en handlingsplan for bærekraftige matsystemer. Den beskriver hvordan vi i vår utviklings- og utenrikspolitikk skal bidra til global matsikkerhet gjennom å satse på bærekraftig matproduksjon og småskala matprodusenter. Økt variasjon av matvekster, bedre jordbruksfaglig kunnskap, klimatilpasning og økt verdiskaping fra egen produksjon, er noe av det som vektlegges i denne handlingsplanen. En viktig forutsetning for å lykkes ifølge regjeringen, er at kvinners rolle i matsystemene anerkjennes.

Vi er helt enig i at dette er riktige prioriteringer. Når vi markerer verdens bygdekvinnedag den 15. oktober, vil vi i Oppland Bygdekvinnelag oppfordre regjeringen til å synliggjøre denne satsingen gjennom økte midler over statsbudsjettet, og at 50% av pengene som går til dette formålet rettes spesifikt mot kvinner. Bare slik kan vi ta verdens bygdekvinner og deres kamp for likestilling og matsikkerhet, på alvor.

Gratulerer med dagen alle bygdekvinner!