Fagforbundet Innlandet reagerer på forslaget fra regjeringen som ønsker å fjerne plikten å gå av ved oppnådd særaldersgrense. Det er for oss uforståelig at regjeringen nå skal straffe dem som står i belastede yrker både fysisk og psykisk.

En rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at brann- og redning var først fremme ved utrykning i 53 prosent av tilfellene, ambulansen 22 prosent og politiet var først fremme i 16 prosent av tilfellene i 2018. En opplagt årsak til dette er at brann- og redning er den mest desentraliserte tjenesten i Norge i dag, sammenlignet med ambulanse og politiet. Brannregelverket sier at den som leder brannvesenet skal ivareta både ledelse og ordensmyndighet på et skadested til politiet overtar. Det er en krevende jobb å ivareta både ledelse, helse og redning i en startfase av en hendelse, til de andre ressursene ankommer. Det være seg i hendelser som er relatert til oppdrag innen: helse, brann, ulykker, plivo (pågående livstruende vold) ect ...

Yrkesgruppen for brann og redningspersonell er mer utsatt for kreft sammenlignet med befolkningen. Ifølge tall fra Kreftregisteret har brannkonstabler i Norden seks prosent høyere risiko for alle krefttyper, mens i Norge er denne yrkesgruppen imidlertid 20 prosent høyere risiko enn gjennomsnittlig befolkningen – altså hver fjerde brannkonstabel rammes av kreft. Fagforbundet har i de senere år hatt stort fokus på å redusere kreftfaren med å jobbe for å få til ren og uren sone på brannstasjonene, bedre rutiner- samt bistå brannkonstabler med erstatningssaker som er rammet av kreft.

I statsråd 9 april 2021 gikk regjeringen inn for å fjerne plikten 200 000 offentlig ansatte har til å gå av med pensjon tidligere enn andre. Brannfolket er en av flere yrkesgrupper som blir rammet av dette hvis forslaget går igjennom. I februar i 2020 ble det brudd i forhandlingene mellom særaldersgrense mellom regjering og arbeidslivet parter. LO sa nei til regjeringens forslag da det vil innebære at særaldersgrensene i praksis vil bli avviklet over tid. Dette bruddet har altså regjeringen tolket dit hen at de mener at det er Stortinget som skal avgjøre 200 000 offentlig ansattes framtid. Dette er et direkte brudd på det norske trepartssamarbeidet.

Særaldersgrenser er til for å ivareta de som har tunge psykisk og fysisk krevende yrker, slik at de skal kunne gå av ved særaldersgrense. Vi vet alle at vår psykiske og fysiske helse blir dårligere med alderen. Ved å fjerne plikten til å fratre ved særaldersgrense, fjerner enn også den relativt gode pensjonen som er til å leve med!!!

Så vår oppfordring er: stem denne saken ned i Stortinget og send den tilbake til forhandlingsbordet med partene i arbeidslivet og finn de gode løsningene sammen – det er der saken hører hjemme!!! Fagforbundet Innlandet håper innstendig på at opposisjonspartiene både på høyre og venstresiden tar til fornuft og stemmer saken ned – vi har merket oss at FRP er et vippeparti i denne saken, så vi håper at de lytter til fagbevegelsen og fagforeningene som snakker for disse yrkesgruppene.