Et unikt Helseinn verksted for integrerte helsetjenester etableres nå i Bright House i Mustad næringspark på Gjøvik. Den offisielle åpningen skjer fredag 21. august med statssekretær Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet til stede. Verkstedet er utviklet av Gjøvikregionen Utvikling, folkehelseklyngen Helseinn og NTNU i samarbeid med kommunene i Gjøvikregionen, Sykehuset Innlandet, Fagskolen Innlandet, Høgskolen i Innlandet og MTNC-katapulten på Raufoss. Verkstedet er en fysisk møteplass og samskapingsarena for kommuner, sykehus og akademia, hvor vi legger til rette for praktisk samarbeid og problemløsning på tvers av fag og sektorer. I verkstedet vil det legges til rette for pilotering og testing av nye samarbeidsmåter, tjenestemodeller og utstyr, i tett samspill mellom relevante tjenester, teknologibedrifter og fagmiljøer ved NTNU.

Presset på helse- og omsorgssektoren øker, og vi er nødt til å finne nye og mer effektive måter å jobbe på fremover. En av de største utfordringene vi må løse, er hvordan vi kan få til et bedre samarbeid på tvers av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Forventningene om et slikt samarbeid ble etablert med samhandlingsreformen allerede i 2012, men reformen har vært krevende å realisere og tjenestene er fremdeles preget av fragmentering og samhandlingsproblemer. Covid19-pandemien har ytterligere understreket behovet for bedre samhandling på tvers av sektorer.

Innlandet har landets høyeste omsorgsbyrde for eldre og dette er en stor utfordring for kommune- og sykehusøkonomien. Frem mot 2028 vil det i Innlandet etableres en ny sykehusstruktur, i tråd med den nasjonale helse- og sykehusplan, omkring det nye Mjøssykehuset. Den nye sykehusstrukturen forutsetter økt samhandling med de kommunale helse- og omsorgstjenestene, og flere av tjenestene skal tilbys nærmere pasientens hjem. Et slik målbilde tilsier at det for Innlandet haster med å utvikle og teste nye løsninger som støtter opp under realiseringen av integrerte helse- og omsorgstjenester som sikrer et helhetlig og sømløst tilbud til pasientene, uavhengig av hvor de bor.

For å lykkes med integrerte helse- og omsorgstjenester er det behov for et verksted som legger til rette for den nye samhandlingen mellom kommuner og sykehus, i tett samspill med akademia. Det må utvikles nye løsninger, nye måter å jobbe sammen på, og legges til rette for teknologi- og produktutvikling i samarbeid med næringslivet. Her vil vi også ha mye å lære av den konkurranseutsatte industrien på Raufoss. Fremtidens helsetjenester vil også sette nye krav til kompetanse og utdanning, derfor er både Fagskolen Innlandet, NTNU og Høgskolen i Innlandet viktige samarbeidspartnere.

Det er kjent fra både praksis og forskningen at utvikling og testing av nye løsninger for integrerte helse- og omsorgstjenester er komplisert. Slike løsninger forutsetter blant annet grundige kartlegginger av de forskjellige pasientforløpene mellom de kommunale tjenestene og sykehuset, vi må ta i bruk ny teknologi og nye arbeidsformer. I verkstedet vil vi bistå med å kartlegge dagens tjenestetilbud, og bidra til å utvikle og pilotere de nye løsningene.

Integrerte helse- og omsorgstjenester vil øke den organisatoriske og teknologiske kompleksiteten i tjenestene som igjen krever øket grad av innovasjon og forskning på flere områder. Verkstedet vil derfor legge opp til et likeverdig og kreativt samarbeid mellom tjenestene og fagområdene ved NTNU innen helse- og omsorgstjenesteforskning, industri-, logistikk- og prosess-logikk, tjenestedesign og digitalisering. Gjensidig respekt for behov og faglige perspektiver, strategisk samsyn og vilje og evne til å samskape mellom de ulike tjenestene vil stå sentralt i samarbeidet. Målet er at vi i Innlandet skal gå foran i arbeidet med å skape morgendagens helsetjenester.

Dette er et leserinnlegg. Innlegget er skrevet av eksterne bidragsytere og gir uttrykk for skribentenes meninger.