I OA 25. oktober presenterer Siv Elin Mellum ulike argumenter for bygging av en direkte samferdselsåre mellom Hamar og Gjøvik/Østre Toten via Nes. Dette er en tanke som med jevne mellomrom har blitt hentet fram. Verken Hamar-ordfører Busterud, tidligere Gjøvik-ordfører Iddberg, andre politikere eller næringsliv har kommet med motforestillinger. Det er kanskje lett ettersom forslaget ikke har fått mye vind i seilene, men trolig mest blitt sett på som en uforpliktende kuriositet. Dermed har det heller ikke utgjort en fare for å bli en kontroversiell kampsak.

Kanskje er tidens gang i ferd med å løpe vekk fra saken. Det er andre regionale spørsmål, som effektiv planlegging og faktisk utbygging av E6 og Dovrebanen, evigvarende planlegging og puslete utbygging av riksvei 4 og Gjøvikbanen, samt plassering av Mjøssykehus, som har krevd fokus, tid og penger hos beslutningstakere.

Det er trist fordi en direkte sammenknytting av Gjøvik og Hamar ville ha vært et framsynt tiltak for de to innlandsbyene og deres omland. Ikke bare ville det redusere det inngrodde, sidrompa og mistenkeliggjørende naboforholdet mellom vestsida og østsida av Mjøsa. Det ville også være en katalysator for effektiv transport og for utvikling av næringsliv og kulturliv i regionen. Aller viktigst: Det vil gjøre området attraktivt som bo- og arbeidssted for den oppvoksende slekt og virkelig omdanne det til en sterk motvekt til Oslo-regionen.

Mange vil nok innvende at bru/undersjøisk tunnel vil være bygningsmessig svært krevende og dyrt fordi innsjøen er dyp og strekningen Gjøvik/Østre Toten - Nes - Hamar over vann, er lang. Det er riktig, men om man sammenligner med bru- og tunneler av storslått ingeniørkunst flere steder på Vestlandet og i Nord-Norge, er det trolig fullt realiserbart rent konstruksjonsmessig. En del av disse byggverkene knytter dessuten sammen store geografiske områder som har betydelig lavere befolkninger enn hva som er tilfellet i Hamar- og Gjøvik-regionene.

Andre vil peke på at det vil føre til økt forurensing, nedbygging av matjord og rasering av landskapet. Ja, det er riktig om man ikke evner eller er villig til å tenke utenom boksen. Det grønne skiftet vil føre til lavere og etter hvert ingen CO2-utslipp, samt mye mindre lokal forurensing av ulike slag. Mesteparten av en tverrforbindelse vil dessuten ligge over, eventuelt under, vannspeilet og dermed godt unna både bebyggelse og jordbruksområder.

Så langt har jeg ikke registrert kommentarer fra lokalpolitikere eller andre til Mellums innlegg i avisa. Kan det skyldes at det for mange er ubehagelig og lite opportunt å skape en større debatt om saken?